Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad BIJLAGE NO. 1 90. BIJLAGE NO.190. Aan de Gemeenteraad Op grond van het bepaalde in het Besluit Bezettings maatregelen, zoals dat sedert is gewijzigd, zullen o.m. de besluiten van de Burgemeester van Leeuwarden, waarnemende de taak van de Raad dier gemeente, d.d. 24 April 1942, 18 Juni 1942 en 18 November 1943, "tot wijziging van de verordening betreffende de winkelsluiting, met ingang van 1 December 1950 vervallen. Onzerzijds wordt het wenselijk geacht een aantal der be palingen uit deze wijzigingsbesluiten, zoals die betreffen de de sluiting van kapperszaken en kruidenierswinkels op Maandag-, resp. Woensdagmiddagen, na 1 December 1950 te doen voortbestaan. In verband met het gestelde in de circulaire d.d. 15 Ju ni 1950, no. 22792 M.W.van de Staatssecretaris van Econo mische Zaken, hebben wij omtrent het vorenstaande het oordeel gevraagd van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Fries land te Leeuwarden, welke ons bij schrijven d.d. 14 Juli 1950, no. 17/1-836, berichtte, dat de motieven, welke krachtens de bepalingen van de Winkelsluitingswet aanwezig moeten zijn voor de vaststelling van de bepalingen betreffende de slui ting van kapperszaken, kruidenierswinkels en van bloemenwin kels op Maandag-, resp. Woensdag- en Donderdagmiddagen, ook thans nog van kracht zijn. Uit een recent door bedoelde Kamer ingesteld onderzoek is n.l. gebleken, dat de overgrote meer derheid van de detailhandel prijs stelt op het behoud van de verplichte middagsluiting. Als gevolg van het vervallen van de hierboven bedoelde z.g. bezettingsmaatregelen dienen eveneens de wijzigingsver ordeningen, vastgesteld bij raadsbesluiten d.d. 2 Juli 1947, no. 1605, en 21 April 1948, no. 3277, opnieuw te worden vast gesteld, aangezien deze laatste wijzigingen een aansluiting vormen op de tijdens de bezetting in de verordening op de winkelsluiting aangebrachte veranderingen. Bovendien is de nummering van de artikelen door de verschillende toevoegin gen en schrappingen, welke sedert de vaststelling van de be treffende verordening hebben plaats gehad, thans zodanig gewor den, dat een algehele vernummering wenselijk wordt geacht. Voorts doet zich nog op een tweetal punten de wenselijkheid gevoelen de bestaande verordening aan te vullen, respectie velijk te wijzigen. Het betreft hier een zeer beperkte uit breiding van de mogelijkheid tot het verkopen van bloemen op Zondag en een wijziging van verplichte sluiting van een halve dag voor slagers. Ter zake mogen wij nog het volgende onder Uw aandacht brengen. a. Bloemenverkoop op Zondag. Gelijk Uw Raad bekend zal zijn, is het hier ter stede sinds jaren gewoonte, dat in de nabijheid van ziekenhuizen wordt gevent met bloemen, inzonderheid tijdens de bezoekuren. Krach tens de thans geldende wettelijke bepalingen is het evenwel niet toegestaan des Zondags op of aan voor het openbaar ver keer openstaande land- of waterwegen te venten, te verkopen of te koop aan te bieden, behoudens wanneer het geringe eet waren betreft (art. 8 Winkelsluitingswet). ti In 11

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 588