Bijlage tot het verslag der handelingen van.de gemeenteraad .Y22lï®2SÏ®£É22.t-1250_.BIJLAG® NO. 190, In verschillende gemeenten, onder andere te Amsterdam, is echter, met gebruikmaking van art. 9 der wet, een bepaling in de plaatselijke winkelsluitingsverordeningen opgenomen, waar door aan het venten enz. met bloemen een wettelijke basis wordt gegeven. Wij zijn van mening, dat door het openstellen van deze mogelijkheid ook hier ter stede, aan veler verlangen zou worden tegemoetgekomen. Hiervoor is echter vereist de aanwezigheid van bijzondere plaatselijke omstandigheden. Zodanige bijzondere om standigheid nu is, naar het ons voorkomt, gelegen in het belang dat een bepaling als bovenbedoeld heeft voor van buiten afkom- stige familieleden, vrienden en kennissen, welke categorie spe ciaal de Zondag pleegt te gebruiken voor ziekenbezoek, doch bij handhaving van het bestaande verbod tot bloemenverkoop op Zon dag, niet in voldoende mate in staat is om zich ten behoeve van de te bezoeken patiënten van bloemen te voorzien. Hog merken wij op, dat de Commissie voor de Strafverordenin gen zich, desgevraagd, over het algemeen met het opnemen van zodanige bepaling heeft kunnen verenigen, met uitzondering van één der leden, die principiële bezwaren heeft tegen uitbreiding van de mogelijkheid tot verkoop op Zondag. b. Wijziging verplichte sluiting voor slagerswinkels. De verplichte sluiting voor deze categorie dateert van 1941 en behelst een sluiting op Maandagmiddag van 1 April tot i Oc tober en op Maandagmorgen van 1 October tot 1 April. De vast stelling geschiedde destijds op verzoek van de slagers zelf en hield verband met distributie maatregelen. Thans heeft ons College echter een tweetal brieven ontvan gen van de Nieuwe Leeuwarder Slagers Vereniging en van de Plaatselijke Contactcommissie ingevolge art. 21 van de C.A.O. voor het Slagersbedrijf te Leeuwarden, waarin er cp wordt ge wezen, dat momenteel voor Leeuwarden van kracht is een uni forme werktijdregeling, waarin is opgenomen de vrije middag voor het personeel op Maandagmiddag (art. 6 der C.A.O.Hier door ontstaat in het wintertijdvak de situatie, dat op Maan dagmorgen, wanneer gesloten moet worden, het personeel beschik baar is en op Maandagmiddag, wanneer het bedrijf geopend is, de werkgever geen personeel ter beschikking staat, met de daaruit voortvloeiende moeilijkheden. Van de zijde der organisaties wordt derhalve verzocht ook gedurende het tijdvak van 1 Octo ber tot 1 April de middagsluiting te handhaven. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland, wier advies ter zake werd ingewonnen, heeft ons doen weten, dat naar haar mening geen bezwaar behoeft te bestaan tegen inwilli ging van het verzoek, te minder, daar de sluitingsvoorschrif- ten van het Bedrijfschap voor Vee en Vlees op dit punt zijn vervallen. Wij kunnen ons met dit advies verenigen. Een en ander is voor ons College aanleiding geweest een ge heel nieuwe verordening betreffende de winkelsluiting te ont werpen. In dit ontwerp is de tekst van de oorspronkelijke ver ordening zo goed als geheel gehandhaafd, terwijl met de hier boven bedoelde wijzigingen en aanvullingen, welke in de loop der jaren in de verordening van 1935 werden aangebracht, in het ontwerp tevens rekening werd gehouden. Gelet op het vorenstaande stellen wij U voor over te gaan tot vaststelling van de hierbij in concept overgelegde veror dening betreffende de winkelsluiting in deze gemeente. Leeuwarden, 24- October 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN Burgemeester. T. BAKKER Secretaris. Verzonden 25 October 1950. Bijlage tot het ver-slag der handelingen van de gemeenteraad van_Leeuwardena_1_950_.BI JLaGE_N0^1_9G^ ONTWERP DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; BESLUIT: vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING betreffende de winkel sluiting. Artikel 1 Deze verordening verstaat onder: "wet" de Winkelsluitingswet 1930 (Staatsblad no.460), zoals de ze sindsdien is gewijzigd; "winkel"en "winkelhuis" hetzelfde als de wet daaronder ver staat "melkwinkel" een winkel, waar uitsluitend of in hoofdzaak hetzij melk en zuivelproducten, hetzij melk, zuivelproducten en consumptie-ijs ten verkoop in voorraad zijn; "slagerswinkel" een winkel, waar uitsluitend of in hoofdzaak vlees en vleeswaren ten verkoop in voorraad zijn; "kruidenierswinkel" een winkel, waar uitsluitend of in hoofd zaak waren, welke te zamen tot ten minste vier der in artikel 1 van het Vestigingsbesluit Kruideniersbedrijf 1939 genoemde groe pen van waren behoren, ten verkoop in voorraad zijn; "bloemenwinkel" een winkel, waar uitsluitend of in hoofdzaak bloemen en planten ten verkoop in voorraad zijn. Artikel 2. Open of gesloten ruimten, waar pjeegt te worden gewerkt in een kappers- of barbiersonderneming, moeten voor het publiek gesloten zijn op Maandag gedurende het gedeelte van die dag na 1 uur des namiddags, behalve op de Maandag van de weken, waarin de Hemelvaartsdag en de beide Kerstdagen vallen en op de Maandag, vallende op 31 December. Artikel 3. Met toepassing van artikel 6 der wet wordt bepaald, dat sla gerswinkels voor het publiek gesloten moeten zijn op Maandag na 1 uur des namiddags, behalve op de Maandagen van de weken, waarin de Hemelvaartsdag en de beide Kerstdagen vallen, en op de Maan dag, vallende op 31 December. Artikel 4. Met toepassing van artikel 6 der wet wordt bepaalddat krui denierswinkels op Woensdag na 1 uur des namiddags voor het pu bliek gesloten moeten zijn, behalve op de Woensdagen van de weken, waarin de Hemelvaartsdag en de beide Kerstdagen vallen, alsmede op de Woensdag, vallende op 31 December. Artikel 5. Met toepassing van artikel 6 der wet wordt bepaald, dat bloe menwinkels op Donderdag na 1 uur des namiddags voor het publiek gesloten moeten zijn, behalve op Hemelvaartsdag, op de Donder dag van de week, waarin de beide Kerstdagen vallen, alsmede op de Donderdag, vallende op 31 December. Artikel 6. In afwijking van het bepaalde in artikel 8 der wet is het venten met en het verkopen of te koop aanbieden van bloemen op Zondag geoorloofd binnen een afstand van ten hoogste 50 meter van voor het publiek bestemde toegangen tot ziekenirrichtingen van een half uur vóór de aanvang van de bezoekuren tot het ein de daarvan. "Artikel 7" -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 589