Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwardena_1_950_.JJLAGE_N0_;_19 0_. Ar "eikel 7. In afwijking van het bepaalde bij het derde lid van artikel 7 der wet, is het verboden des Zondags melk of room aan de wonin gen of inrichtingen der verbruikers te bezorgen of van een melk- winkel of het daarbijbehorende winkelhuis uit ter aflevering aan het publiek uit te zenden. De verbodsbepaling van het vorige lid geldt niet: 1°, voor het bezorgen of uitzenden, als daar bedoeld, van melk en room aan ziekenhuizen en aan andere, daarmede naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders gelijk te stellen in richtingen, aan hotels, restaurants en aan bedrijven, waar melk of room wordt verkocht of verwerkt; 2°. voor het bezorgen of uitzenden, als daar bedoeld: a. van melk en room tussen 5 uur des voormiddags en 4 uur des namiddags uit een winkel, waarvan het hoofd of de bestuurder behoort tot een kerkgenootschap, dat de we kelijkse rustdag op de Sabbath of op de zevende dag viert, en aan wie een vergunning is verleend, als be doeld in het eerste lid van artikel 5 der wet; b. van rituele melk en room aan Israëlieten tussen 8 uur des voormiddags en 12 uur des middags uit een winkel, waarvan het hoofd of de bestuurder niet behoort tot een kerkgenootschap, als bedoeld onder a, mits daarvoor al dan niet voorwaardelijk vergunning door Burgemeester en Wethouders js verleend. Artikel 8. Deze verordening treedt in werking op 1 December 1950, met ingang van welke datum vervalt: a. de verordening, betreffende de winkelsluiting, opgenomen in Gemeenteblad 1935, no.15; b. de verordening, houdende wijziging van de verordening be treffende de winkelsluiting, opgenomen in Gemeenteblad 1941 no.17; c. het besluit van de Burgemeester van Leeuwarden, tot W13 ziging van de verordening betreffende de winkelsluiting, opgenomen in Gemeenteblad 1942, no. 11 d. het besluit van de Burgemeester van Leeuwarden, tot wij ziging van de verordening betreffende de winkelsluiting, opgenomen in Gemeenteblad 1942, no.15; e. het besluit van de Burgemeester van Leeuwarden, tot wij ziging van de verordening betreffende de winkelsluiting, opgenomen in Gemeenteblad 1943, no.13; f. de verordening, houdende wijziging van de verordening be treffende de wiijkelsluiting, opgenomen in Gemeenteblad 1 947no.11 g. de verordening, houdende wijziging van de verordening betreffende dê winkelsluiting, opgenomen in Gemeenteblad 1948, no.10. Leeuwarden, 1950. De Raad voornoemd, Voorzitter. Secretaris. Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE 110.191. BIJLAGE R0. 191 Aan de Gemeenteraad. Zoals U bekend is uit de inhoud van het schrijven van het College van Burgemeester en Wethouders aan Uw Raad d.d. 27 Juli 1950 (bijlage no. 130), is het noodzakelijk de algemeen verbindende voorschriften, welke tot stand zijn gekomen tussen 1 September 1941 en 15 April 1945 (de z.g. bezettingsregelingen) opnieuw vast te stellen. Hieronder vallen een aantal besluiten, genomen door de toenmalige burgemeester, waarnemende de taak van de Raad, bij welke besluiten verschillende wijzigingen van gemeentelijke strafverordeningen zijn vastgesteld. De Commissie voor de Strafverordeningen uit Uw Raad heeft thans, in verband met het vorenstaande, een aantal besluiten ontworpen, waarbij de wijzigingen van de straf verordeningen, welke als "bezettingsregelingen" dienen te worden aangemerkt, worden ingetrokken en opnieuw vastge steld Deze ontwerp-besluitenwaarbij een korte toelichting omtrent de wenselijkheid van de handhaving van de destijds aangebrachte wijzigingen is gevoegd, worden U hierbij, on der verwijzing overigens naar bovenaangehaalde bijlage no. 130, ter vaststelling aangeboden. Leeuwarden, 23 October 1950. De Voorzitter van de Oommissie voor de Strafverordeningen, A.A.M. VAN DER MBULEN. "ONTWERP" Verzonden 28 October 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 590