Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden^_1_950_.BIJLAGE_N0_;_191_1 aiDB RAÜD DER GEM3ENTE LEEUWARDEN BESLUIT: 1 in te trekken het besluit van de Burgemeester der gemeente Leeuwarden, waarnemende de taak van de Gemeenteraad, opgeno men in gemeenteblad 1941 no.21 uitgegeven op 29 December 1941 2. in te trekken het besluit van de Burgemeester der gemeente Leeuwarden, waarnemende de taak van de Gemeenteraad, d.d. 8 October 1942, no.3652, (gem.blad 1942, no.21); 3. in te trekken het besluit van de Burgemeester der gemeente Leeuwarden, waarnemende de taak van de Gemeenteraad, d.d. 24 Augustus 1944, no.796 (gem.blad 1944,no30) 4. vast te stellen de navolgende verordening: VERORDENING tot wijziging van de Bouwverordening gemeenteblad 1941,no.20 en 1947, no.3). Artikel I. In de aanhef van art. 13 van bovengenoemde verordening wordt in plaats van "bebouwingsvoorschriften krachtens de artikelen 39 en 43 der Woningwet" gelezen: "de uitbreidingsplannen met bij behorende bebouwingsvoorschriften" Artikel II. Het eerste lid van artikel 37 van bovengenoemde verordening wordt gelezen als volgt: "Elke woning of enig ander door Burgemeester en Wethouders aan te wijzen gebouw moet, hetzij door de eigenaar, hetzij door de bewoner of gebruiker, rechtstreeks aangesloten zijn aan de drinkwaterleiding, zodanig dat de bewoners of gebruikers daar van binnenshuis en in voldoende mate gebruik kunnen maken. Gedurende de tijd dat een woning of gebouw, als bedoeld in de voorgaande zinsnede, is bewoond, dient ten aanzien van deze woning of dit gebouw, hetzij door de eigenaar, hetzij door de bewoner of gebruiker, doorlopend te zijn gecontracteerd voor de levering van water overeenkomstig de tarieven en voorwaarden van het lichaam, dat het water levert". Artikel III. In art. 38, eerste zinsnede, worden na "en voorzien van een" ingelast de woorden "goed reinigbaar filter en een" en in de tweede zinsnede na "roesten" de woorden "en loodvergiftiging" Artikel 17 Na het tweede lid van artikel 86 wordt een nieuw lid inge voegd, luidende als volgt: "3. De in het vorige lid bedoelde vrijstelling wordt met be trekking tot de artikelen 37 tot en met 40 niet verleend, voor dat de Inspecteur voor de Volksgezondheid, onder meer belast met de zaken, rakende de hygiëne van bodem, water en lucht, over het desbetreffende verzoek is gehoord". Het 3e, 4e, 5e en 6e lid van artikel 86 worden achtereenvol gens genummerd 456 en 7 Artikel V. Bij de inwerkingtreding dezer verordening vervallen de be sluiten van de Burgemeester van Leeuwarden, opgenomen in Gemeen teblad 1941,no.21, Gemeenteblad 1942,no.21 en Gemeenteblad 1944, no.30. Leeuwarden, 1950. De Raad voornoemd, Voorzitter. Secretaris. "Toelichting" ''I

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 591