Bijlage "tot het verslag der handexingen van de genie ent' ras' van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.191? TOELICHTING bij Ontwerp no.T. De bij raadsbesluit van 12 Maart 1941 vastgestelde bouwverordening voor de gemeente Leeuwarden is sedert her haalde malen gewijzigd. Medegedeeld kan worden, dat thans een algehele herziening van deze verordening, alsmede van de bouwverordening voor de gemeente Leeuwarderadeelwel ke nog geldende is voor het met ingang van 1 Januari 1944 naar de gemeente Leeuwarden overgegane gebied, in voorbe reiding is. In afwachting van de totstandkoming van deze nieuwe bouwverordening acht de Commissie het gewenst, dat del thans geldende bepalingen onveranderd van kracht blijven, waarom zij in overweging geeft over te gaan tot vaststel ling van het hierbij aangeboden concept-raadsbesluit, waar bij de tijdens de bezetting plaats gehad hebbende wijzigin gen van de bouwverordening worden ingetrokken en opnieuw vastgesteld. Naar het voorkomt behoeven de voorgestelde artikelen geen bijzondere toelichting. Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad ONTWERP II. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; BESLUIT: 1in te trekken het besluit van de Burgemeester der gemeente Leeuwarden, waarnemende de taak van de Gemeenteraad, d.d. 11 September 1941 (gem.blad 1941, no.18, sub A) 2. in te trekken het besluit van de Burgemeester der gemeente Leeuwarden, waarnemende de taak van de Gemeenteraad, d.d. 24 November 1941 (gem. blad 1941 no.24); 3. in te trekken het besluit van de Burgemeester der gemeente Leeuwarden, waarnemende de taak van de Gemeenteraad, d.d. 2 December 1941, (gem. blad 1942, no.1); 4. in te trekken het besluit van de Burgemeester der gemeente Leeuwarden, waarnemende de taak van de Gemeenteraad, d.d. 22 Juli 1943, (gem. blad 1943, no.6); 5. in te trekken het besluit van de Burgemeester der gemeente Leeuwarden, waarnemende de taak van de Gemeenteraad, d.d. 27 Augustus 1943, (gem. blad 1943, no.8); 6. vast te stellen de navolgende verordening: VERORDENING, houdende wijziging van de Algemene Politieverorde ning voor de Gemeente Leeuwar den (Gemeenteblad 1919, no.7, 1920, no.18, 1924, no.5, 1925, nos.19 en 49, 1927, no.5, 1928, no.6, 1933, nos.11 en 12, 1935, nos.10, 41 en 43, 1936, no.13, 1937, nos,5 en 9, 1938, nos.6 en 23, 1940, no.8, 1941, nos.3," 7 en 1 1 1947, nos.1 en 17 en 1 948 no.16 Artikel I Na artikel 40 bis van bovengenoemde verordening wordt inge voegd een nieuw artikel, luidende als volgt: "Art. 40ter. Het is verboden een rijwiel op twee wielen op de straat on beheerd achter te laten, tenzij het door middel van een deugde lijk slot op voldoende wijze is vastgezet. Voor de toepassing van dit artikel wordt een rijwiel geacht onbeheerd te zijn, wanneer hij, die als gebruiker, geleider of bewaker daarvan is aan te merken, zich niet in de onmiddellijke nabijheid van dit rijwielqp dcstraat bevindt." Artikel II. Na artikel 58 van bovengenoemde verordening wordt ingevoegd een nieuw artikel, luidende als volgt: "Art. 58bis. 1Het is verboden op de straat paarden, die voorzien zijn van oogkleppen, te besturen of te hebben. 2. Dit verbod is niet van toepassing voor zoverre gehandeld wordt krachtens door de Burgemeester verleende schriftelijke vergunning en de daarbij gegeven voorschriften worden in acht genomen. Artikel III. In het eerste lid van artikel 64bis van bovengenoemde veror dening wordt in plaats van "10 uur" gelezen "9 uur". "Artikel IV"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 592