Bijlage "tol het verslag der handelingen van de gemeenteraad Z^_Beeuwarden_l_1950_.BIJLAGE_NOJ 91 Artikel IV. Na artikel 64bis van bovengenoemde verordening wordt inge voegd een nieuw artikel, luidende als volgt: "Art. 64ter. Het is verboden bokken ter dekking beschikbaar te stellen die niet staan ingeschreven in het stamboek, gehouden door eeï der provinciale bonden of verenigingen tot bevordering van de geitenfokkerij in Nederland. Bij het ter dekking stellen van een bok moet worden overge legd een bewijs, dat het dier voor de fokkerij is goedgekeurd." Artikel V. Na artikel 68 van bovengenoemde verordening worden twee nieuwe artikelen ingevoegd, luidende als volgt: "art. 68bis. Ieder is verplicht er voor te zorgen, dat een onder zijn hoede staande hond zich niet van uitwerpselen ont doet op een gedeelte van de straat, dat kennelijk ingericht is voor verkeer uitsluitend of mede van voetgangers". "art. 68ter. Onverminderd het bepaalde in artikel 34ter is de eigenaar of houder van een hond verplicht zorg te dragen, dat deze niet losloopt op straat tussen een half uur na zons ondergang en een half uur voor zonsopgang." Artikel VI. In het tweede lid van artikel 104 wordt na "34quater" in gevoegd: 40ter:' en na "63", "64ter", terwijl in het vier de lid van artikel 104 na "57" wordt ingevoegd "58bis" "68bis 68ter". Artikel VII. Bij de inwerkingtreding dezer verordening vervallen de be sluiten van de Burgemeester van Leeuwarden, opgenomen in Ge meenteblad 1941, no.18,sub A, Gemeenteblad 1941 no.24, Gemeen teblad 1942, no.1 Gemeenteblad 1943, no.6 en Gemeenteblad 1943, no.8. Leeuwarden, 1950. De Raad voornoemd, Voorzitter. Secretaris. "Toelichting" Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.191. TOELICHTING bij Ontwerp no.II. Het komt de Commissie wenselijk voor, dat de in de be zettingstijd tot stand gekomen wijzigingen van de Algemene Politieverordening voor de gemeente Leeuwarden ook voort aan van kracht blijven. Deze wijzigingen betreffen: 1het verbod om een rijwiel op de straat onbeheerd achter te laten; 2. het verbod om op de straat paarden, welke voorzien zijn van oogkleppen, te besturen of te hebben; 3. het doen van opgaven omtrent het verschaffen van nachtverblijf door logementhouders e.d.; 4. het verbod om bokken ter dekking beschikbaar te stellen; 5. de verplichting om zorg te dragen, dat honden zich op verkeerswegen en/of trottoirs niet van uitwerp selen ontdoen; 6. de verplichting om zorg te dragen, dat honden niet loslopend op straat worden aangetroffen tussen een half uur né zonsondergang en een half uur vóór zonsopgang. In het bijgevoegde ontwerp-raadsbesluit zijn deze wijzigingen samengevat. Een der leden van de Commissie heeft bezwaar tegen de hier boven sub 5 en 6 vermelde wijzigingen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 593