Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van_LeeuwardenJl_1950.BIJLAGE No_.1_91_ ONTWERP III. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; BESLUIT: 1in te trekken het besluit van de Burgemeester der gemeente Leeuwarden, waarnemende de taak van de Gemeenteraad, d.d. 10 December 1941(gem. blad 1942, no.2); 2. in te trekken het bepaalde sub II van het raadsbesluit, d.d. 27 November 1946, (gem. blad 1947, no.2); 3. vast te stellen de navolgende verordening: VERORDENING tot wijziging van de ver ordening, regelende de politie op de openbare vermakelijkheden en plaatsen van vereniging (gemeente blad 1939, no. 13 en 1947, no.2). Artikel I. Na artikel 6bis van bovengenoemde verordening worden drie artikelen ingevoegd, luidende als volgt: "Art. 6ter. Het is aan iedere vrouwelijke persoon beneden de leeftijd van 18 jaren verboden zich na des avonds 9 uur als bezoekster op te houden in enige voor het publiek toegankelijke localiteit waarvoor een vergunning of een verlof krachtens de Drankwet (Staatsblad 1931 no.476) geldt, dan wel in de open aanhorighe- den van het huis, waarin zich zodanige localiteit bevindt, ten zij zij vergezeld is van haar beide of van één harer ouders, haar voogd, haar toeziende voogd of haar echtgenoot, dan wel in gezelschap is van een meerderjarige en voorzien is van een schriftelijke toestemming van degene, die de ouderlijke macht uitoefent, van haar voogd of haar echtgenoot, om zich aldaar met die met name genoemde meerderjarige op te houden. Art. öquater. Het is aan iedere exploitant van een localiteit, als in art. 6ter bedoeld, verboden een vrouwelijke bezoeker in strijd met het daarin bepaalde in zijn inrichting, dan wel in de open aan- horigheden van het huis, waarin deze zich bevindt, toe te laten of aanwezig te hebben. Artöquinquies Het bepaalde in de beide voorgaande artikelen is niet van toepassing op een localiteitwelke wordt gebruikt als concert zaal, schouwburg, bioscoop of dansschool, gedurende de uitvoe ring of les, noch op een localiteit, door de Burgemeester aan gewezen. Artikel II. Artikel 9 wordt gelezen als volgt: "Overtreding van de bepalingen dezer verordening wordt ge straft met hechtenis van ten hoogste 4 weken of geldboete van ten hoogste f.100, 11 Artikel III. Bij de inwerkingtreding van deze verordening vervalt het be sluit van de Burgemeester van Leeuwarden, opgenomen in Gemeen teblad 1942, no.2 en het bepaalde sub II van het raadsbesluit van 27 November 1946, opgenomen in Gemeenteblad 1947, no.2. Leeuwarden, 1950. De Raad voornoemd Voorzitter. Secretaris "Toelichting

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 594