Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE WO.191. ONTWERP V DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN BESLUIT 1. in te trekken de Besluiten d.d. 5 Juli 1943 en 16 Augustus 1943 van de Burgemeester van Leeuwarden, waarnemende de taak van de Raad dier gemeente (Gemeenteblad 1943» no. 7); 2. vast te stellen de navolgende verordening: "VERORDENING ter voorkoming, we ring of beteugeling van besmet telijke ziekten op scholen en in kinderbewaarplaatsen. Artikel 1 Voor de toepassing dezer verordening wordt verstaan onder: "Besmettelijke-Ziektenwet"de Besmettelijke-Ziekfcenwet, Staatsblad 1928, no. 265; "Wet besmettelijke ziekten personeel onderwijsinrichtingen": de wet van 7 December 1934, Staatsblad no. 642, tot bescher ming van leerlingen tegen de gevolgen van besmettelijke ziek ten van personeel van inrichtingen van onderwijs; "Besluit besmettelijke ziekten personeel onderwijsinrichtin gen" het Koninklijk Besluit van 15 Januari 1935, Staatsblad no. 14, tot uitvoering van artikel 2, vijfde lid, artikel 3, vijfde lid en artikel 9 der wet van 7 December 1934, Staats blad no. 642, tot bescherming van leerlingen tegen de gevol gen van besmettelijke ziekten van personeel van inrichtingen van onderwijs; "Inspecteur": de geneeskundige inspecteur van het staatstoe zicht op de volksgezondheid, in wiens ambtsgebied deze ge meente is gelegen; "aangewezen geneeskundige": de districtsschoolarts, of bij diens verhindering of ontstentenis, de door Burgemeester en Wethouders aan te wijzen arts; "kinderbewaarplaats": de door Burgemeester en Wethouders, de aangewezen geneeskundige gehoord, als zodanig aangewezen in richting. Artikel 2. 1. Het is de hoofden van scholen en kinderbewaarplaatsen, als mede het onderwijzend personeel of anderen, die daaraan werk zaam zijn of om andere reden de inrichting bezoeken, verboden hierin aanwezig te zijn, indien: a. hun bekend is of redelijkerwijze bekend moest zijn, dat zij lijdende zijn aan mazelen, kinkhoest, waterpokken, bof, rode hond, besmettelijke oog-, haar- of huidziekte; b. hun bekend is of redelijkerwijze bekend moest zijn, dat zij dragers zijn van ziektekiemen, of, naar het oordeel van de aangewezen geneeskundige, gevaar opleveren voor overbren ging van ziektekiemen op anderen. 2. Het is het hoofd ener school of kinderbewaarplaats verboden in een school of kinderbewaarplaats personen, op wie de "wet besmettelijke ziekten personeel onderwijsinrichtingen" niet van toepassing is, toe te laten, indien hij vermoedt of rede lijkerwijze kon vermoeden, dat zij lijdende zijn aan tubercu lose "Artikel 3"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 596