Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950- Artikel 9- 1De Burgemeester kan gehele of gedeeltelijke sluiting van een school of kinderbewaarplaats gelasten, indien de inspecteur verklaart, dat het gevaar voor de verspreiding van een ziekte, genoemd in artikel 3 onder de letters b of c, zulks noodzakelijk maakt. 2. De Burgemeester gaat niet over tot opheffing der slui ting dan na daaromtrent het advies van de inspecteur te hebben ingewonnen. 3' Indien het bestuur ener bijzondere school of kinderbe waarplaats bezwaar heeft tegen een sluiting, als bedoeld in het eerste lid, kan het een bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester. 4. De Burgemeester wint omtrent het bezwaarschrift onver wijld het advies in van de inspecteur en beslist daarop uiterlijk de tweede dag na ontvangst van dat advies. 5. Heeft de Burgemeester geen beslissing genomen op de in het vorige lid bedoelde dag, dan wordt de sluiting met in gang van de daarop volgende dag geacht te zijn opgeheven. Artikel 10. Wanneer de Burgemeester een kennisgeving heeft ontvangen van het voorkomen van een besmettelijke ziekte in een gezin of inrichting en meerder- of minderjarigen uit dat gezin of die inrichting een school of kinderbewaarplaats bezoeken, geeft hij hiervan onverwijld kennis: a. aan de aangewezen geneeskundige; b. aan het hoofd der school of kinderbewaarplaats c. indien meerder- of minderjarigen uit het betrokken gezin of de betrokken inrichting een school of kinderbewaar plaats bezoeken in een andere gemeente, aan de Burgemees ter dier gemeente Artikel 11 - Overtreding van een der bepalingen, vervat in de artike len 2, 3, 4, 5, 7, 3® lid, of van een last, als bedoeld in artikel 9, 1e lid, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van ten hoogste driehon derd gulden. Artikel 1 2 Onverminderd het bepaalde in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering, worden met de opsporing van overtredin gen dezer verordening belast de ambtenaren der gemeentepoli tie en de aangewezen geneeskundige. Hun wordt de last ver strekt tot verzekering van de nakoming van bepalingen dezer verordening, te allen tijde de scholen, kinderbewaarplaat sen, woningen - inbegrepen woonwagens - vaartuigen, lokalen en andere al dan niet afgesloten ruimten, ondanks de gebrui kers of eigenaren,binnen te treden of te betreden, voor zo veel woningen of woonruimten in vaartuigen betreft, met in achtneming van de bepalingen der wet van 31 Augustus 1853, Staatsblad no83 Artikel 13» Deze verordening kan worden aangehaald als "Besmettelijke Ziekten-verordening" Artikel 14- Bij de inwerkingtreding dezer verordening vervallen de besluiten van de Burgemeester van Leeuwarden, opgenomen in Gemeenteblad 1943, no. 7. Leeuwarden, De Raad voornoemd, Secretaris. Voorzitter. "Toe-" Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.191. TOELICHTING bij ONTWERP V. De tijdens de bezetting vastgestelde "Besmettelijke- Ziektenverordening" werd in het leven geroepen,teneinde voor het geneeskundig toezicht op scholen en kinderbe waarplaatsen de mogelijkheid te openen mede effectief te kunnen optreden tegen besmettelijke ziekten enzo voort, op welke de Besmettelijke-Ziektenwet 1928, Staats blad 265, niet van toepassing is. Met de Directeur van de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst is de Commissie van oordeel, dat het, in het belang van de plaatselijke volksgezondheid, gewenst is, dat de thans geldende bepalingen ook in de toekomst blijven gehand haafd en dat darhalve een hernieuwde vaststelling van de betreffende verordening door Uw Raad plaats heeft.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 598