INKOMSTEN, HOOFDSTUK XIII, 7 en S, XIV en XV, kapitaaldienst. s c HOOFDSTUK XV. UITGAVEN, HOOFDSTUK XIII, 7 en 8, XIV en XV, kapitaaldienst. HOOFDSTUK XIV. HOOFDSTUK XV. Nadelig slot van Hoofdstuk XV S 3 "o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedrags 7. Bank van lening. Geen inkomsten. 8. Openbaar slachthuis. 698 Geldlening overgebracht van Hoofdstuk XVI Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk XIII, 8 HOOFDSTUK XIV. Kasgeld voorzieningen 699 Tijdelijke geldlening ter voorziening in de behoefte aan kasgeld 700 i Terugontvangst van tijdelijk belegd kasgeld Terugontvangst van tijdelijk belegd kasgeld Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk XIV 13.968.596,90 13.968.596,90 13.968.596, 0 memorie 5.000.000,— 10.000.000,— 4.500,- 4.500,- 4.500,- 5.000.000, j 10.000.000,- 15.C00.000,— 15.000.000,-, 15.000.000,— 15.0( Overige inkomsten en uitgaven. 701 Geldlening overgebracht van Hoofdstuk XVI 702 Overige inkomsten niet onder een der vorige Hoofd stukken begrepen 703 Bijdrage van Hoofdstuk XV van de gewone dienst. 704 Overboeking van de vorige dienst en bijdragen van onderscheidene Hoofdstukken van de gewone dienst in verband met de uitvoering van de Arbeids overeenkomstenverordening 705 Bijdrage van Hoofdstuk I van de gewone dienst tot dekking van de tekorten van de gewone dienst tot en met 1947 705A Overboeking van het volgend dienstjaar van de waar borgsom tot dekking van de kosten voor de ongevallen- verzekering Bijdrage uit de tweede afdeling van het gemeente fonds in de tekorten van de gewone dienst Rijksbijdrage in de kosten van politie over de jaren 1943 t/m 1946 Bijdrage van Hoofdstuk I 1 van de kapitaaldienst wegens overboeking van de geaccumuleerde tekorten van vorige dienstjaren Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk XV 200,— 9.163,39 28.901,— 252.179,— 26.023,39 797.937,74 1.146.082,98 1.146.082,98 memorie memorie 1.000,— 31.678,46 35.938,12 36.938,12 35.938,12 1.000,— memonij memori 250, 13.407, 28.901, 42.558, 44 808, 1950 OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. 7. Bank van lening. Geen uitgaven. 8. Openbaar slachthuis. Kapitaalverstrekking aan het bedrijf Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadelig slot van Hoofdstuk XIII, 8 Kasgeldvoorzieningen. Aflossing van tijdelijk ter voorziening in de be hoefte aan kasgeld opgenomen geld Tijdelijke belegging van kasgeld Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadelig slot van Hoofdstuk XIV Overige inkomsten en uitgaven. Nadelig slot overgebracht van Hoofdstuk I 2 Overige uitgaven niet onder een der vorige Hoofd stuk! en begrepen U keringen overeenkomstig artikel 40 der Arbeids- overoenkomstenverordening en overboeking van het restant naar de volgende dienst Bi Irage aan Hoofdstuk I van de gewone dienst tot voorlopige dekking van de tekorten van vorige dienst jaren Aanschaffen lettermateriaal gemeentelijke drukkerij Overboeking van het vorig dienstjaar van de waar borgsom tot dekking van de kosten voor de ongevallen verzekering Buitengewone aflossing van geldleningen overgebracht van Hoofdstuk XVI Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten memorie 13.968.596,90 13.968.596,90 13.968.596,90 1.085.303,52 31.678,46 5.000.000,- 10.000.000,- 15.000.000,- 15.000.000,- memorie memorie 35.938,12 memorie 28.901,— 200,— 1.146.082,98 1.146.082,98 thans voorgedragen. 4.500,— 4.500,- 4.500,- 5.000.000,- 10.000.000,- 15.000.000,- 15.000.000,- memone memorie 13.407,— memorie 2.500,— 28.901 35.938,12 36.938,12 44.808,- 42.558,- 2.250,—

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 59