I li' INKOMSTEN, HOOFDSTUK II, gewone dienst. o 211 UITGAVEN, HOOFDSTUK II, gewone dienst. b. voor ambtenaren en bedienden van secre tarie en ontvangerskantoor300, OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Per transport Secretarie-leges en rechten van de burgerlijke stand Archiefleges Verhaal van premiën ingevolge de Ziektewet en het Ziekenfondsenbesluit en van bijdragen aan de Dienst Ge neeskundige Verzorging Politie. In totaal Waarvan komt ten bate van: Hoofdstuk III IV V VI VIII 13 14 16 IX 8 962 41,- 707, 1 1.050,- 12.086,— Totaal11.104, Blijft ten bate van Hoofdstuk II Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 4.500,- 19.000,- 50,- 21. 2E I II 218 219 I 220 221 982- 222 Transporteren 39.512,221 Verhaal van bijdragen voor eigen en weduwen- en wezenpensioen ingevolge art. 36 der Pensioenwet 1922 (Staatsblad no. 240). In totaal 129.846,43 Waarvan komt ten bate van: Hoofdstuk III 35 142,62 IV 876,60 V 720,- VI 1.297,78 VIII 2 32.500,— 2A 5.891,50 4 11.367,40 5 2.620,80 6 4.488,— 12 907,85 13 8.526 14 4.727,96 16 315,30 IX 4.842,90 XII 602,40 XV 39,10 Blijft ten bate van Hoofdstuk II 14.980,22 1 230 Totaal I 114.866,21 1950 OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. Per transport Presentiegelden der leden van de Raad Jaarwedde van de Archivaris Jaarwedden van de ambtenaren en bedienden der ge meente-secretarie, de concierge en de boden en van het kantoor van de gemeente-ontvanger Schrijf- en bureaubehoeften, briefporten, vrachtlonen en andere kleine uitgaven Centrale inkoop van bureaubehoeften Druk- en bindwerk Onderhouden en schoonhouden van het stadhuis, het gobouw Raadhuisplen 30 en het kantoor van de ge meenteontvanger Onderhoud en aankoop van meubelen voor die gebou wen of vertrekken Verlichting en verwarming Abonnement op het Staatsblad, Provinciaal blad en de dag-, week- of maandbladen en de aankoop van boeken Archief Aanplakken en omroepen Plaatsen van advertentiën Reclame Reis- en verblijfkosten: a. voor leden van het gemeentebestuur3.000, Onkosten en eventuele rechten, vallende op de post- ekeningen Kosten van verzekering van gemeentegelden r Kosten van verzekering tegen wettelijke aansprake lijkheid Transporteren. 49.809,83 3.288,— 5.580,— 180.033,39 11.968,35 8.252,41 11.818,43 4 150,35 5.031,76 1.241,90 4.183,49 662,39 1.512,72 3 073,84 40,40 526,95 291.184,21 48.680,— 4.200 5.760,— 178.149,— 14.500,— 4.400,— 14.130,— 3.887,— 5.916,— 1.000,— 4.240,— 405,— 2 000,— 2.500,— 3 000,— 50,- 525,— 500,— 293.842,- 50.464,— 4.200,— 5.940,— 200.359,— 13.000,— 9.000,— 20.504,— 8.240,— 7.929,— 1.200,— 8.094,— 625,— 2.000,— 2.500,— 3.300,— 50,- 535,— 500,— 338.440,—

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 5