Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950- BIJLAGE NO.193. BIJLAGE NO. 193- Aan de Gemeenteraad. Ten einde ook gedurende het dienstjaar 1951 in de behoefte aan kasgeld te kunnen voorzien door het aangaan van tijdelijke kasgeldleningen, is het noodzakelijk, dat daar voor opnieuw het gebruikelijke raadsbesluit, houdende mach tiging aan ons College tot het aangaan van zodanige lenin gen, wordt genomen. In verband met de in het begin van 1951 vervallende en opnieuw te sluiten posten dient, ter voorkoming van stagna tie in de kasgeldvoorziening, reeds thans tot het verlenen van de machtiging te worden besloten. Wij stellen U daarom, onder overlegging van het advies der Financiële Commissie, voor, over te gaan tot vaststel ling van het hieronder in ontwerp afgedrukte besluit. Leeuwarden, 26 October 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A-A.M. VAN DER KEULEN, Burgemeester. T. BAKKER, Secretaris. ONTWERP. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Overwegende, dat het wenselijk is Burgemeester en Wet houders te machtigen tot het aangaan van tijdelijke kasgeld leningen, zulks ter voorziening in de behoefte aan kasgeld gedurende het dienstjaar 1951; Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders; Gelet op de artikelen 170 en 228, sub a, der Gemeente wet BESLUIT: Burgemeester en Wethouders te machtigen om gedurende het dienstjaar 1951, ter voorziening in de behoefte aan kasgeld, voor zoveel nodig tijdelijke geldleningen aan te gaan tot een gezamenlijk bedrag van ten hoogste f. 7-000.000,- (zeven millioen gulden)uiterlijk voor de tijd van één jaar, tegen een rente van ten hoogste het promessedisconto bij de Neder landse Bank, met dien verstande, dat geen hogere rente zal worden voldaan dan berekend naar een percentage, als door de Regering bindend is of zal worden voorgeschreven, en ver der op de wijze en onder zodanige voorwaarden en bepalingen, als in het belang van de gemeente nuttig en nodig zal worden geacht. Leeuwarden, De Raad voornoemd, Voorzitter. Verzonden 28 October 1950. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 600