Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.194. BIJLAGE NO. 194. Aan de Gemeenteraad. Onder verwijzing naar en ten vervolge op ons schrij ven d.d. 27 Juli 1950 (bijlage no. 130), gericht aan Uw Raad, omtrent het opnieuw vaststellen van de z.g. "bezet tingsregelingen", en onder mededeling, dat het gewenst moet worden geacht om de betrekkelijke regeling te handhaven, bieden wij U hierbij ter vaststelling aan het besluit tot het van toepassing verklaren van de verordening, houdende regelen voor het toezicht op door de gemeente gesubsidieer de of te subsidiëren instellingen, op het in 1944 naar de gemeente Leeuwarden overgegane gebied. Leeuwarden, 25 October 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. T. BAKKER, Secretaris. ONTWERP. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN BESLUIT I. in te trekken het besluit van de Burgemeester van Leeu warden, waarnemende de taak van de Raad dier gemeente, d.d. 4 Februari 1944, no. 680 (gemeenteblad 1944, no.22); II. te bepalen: a. dat inzake het toezicht op gesubsidieerde instellingen, ten aanzien van het ingevolge de beschikking van de Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenland se Zaken van 29 December 1943, no. 26039 B.B.naar de gemeente Leeuwarden overgegane gebied, wordt geacht van toepassing te zijn de verordening, houdende rege len voor het toezicht op door de gemeente gesubsidi eerde of te subsidiëren instellingen, vastgesteld door de Raad der gemeente Leeuwarden bij besluit van 13 Fe bruari 1923 (gemeenteblad 1923, no. 8), gewijzigd bij raadsbesluit van 23 September 1924 (gemeenteblad 1924, no. 2 0) b. dat het bepaalde sub a in werking treedt met ingang van 1 December 1950, op welke datum het besluit van de Burgemeester van Leeuwarden, opgenomen in gemeente blad 1944, no. 22, vervalt. Leeuwarden, De Raad voornoemd, Voorzitter. Verzonden 28 October 1950. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 601