Bijlage "bo"b het: verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 195 BIJIAGE NO. 195. Aan de Gemeenteraad. Blijkens het van de heer H. POSTHUMA ontvangen schrijven verzoekt deze hem ontslag te verlenen als door de Gemeenteraad aangewezen bestuurslid van de Vereniging voor Volkshuisvesting. Ingevolge de statuten dezer vereni- ging bestaat het bestuur uit 7 personen, van wie twee door de Raad dezer gemeente worden benoemd. Wij stellen Uw Vergadering voor de heer H. Posthuma van zijn lidmaatschap van bovengenoemde vereniging te onthef fen, onder dankbetuiging voor de als zodanig bewezen dien sten en over te gaan tot voorziening in de ontstane vaca ture Leeuwarden, 25 October 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M- VAN DER MEULEN, Burgemeester. T. BAKKER, Secretaris. Verzonden 28 October 19-50.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 602