Bijlage lot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 196. BIJLAGE NO. 196. Aan de Gemeenteraad. Bij Uw besluit van 30 Augustus 1950 is aan de N.V. Motorwalsenbedrijfalhier, in koop afgestaan een aan de Snekertrekweg gelegen industrieterrein, ter breedte van 22 en ter diepte van 50 meter, met het recht van optie op de daarachter gelegen grond. Thans heeft genoemde vennootschap verzocht haar nog een strook over dezelfde breedte en ter diepte van 7 meter van het achtergelegen terrein in koop af te staan, ten gevolge waarvan de diepte van haar terrein 57 meter zal bedragen. Bedoelde strook grond is op de bijbehorende situatieteke ning in blauwe kruisarcering aangegeven. Daar de totale diepte van het terrein aldaar ongeveer 112 meter bedraagt en er dus industrieterrein met een vol doende diepte overblijft, bestaan tegen de verkoop onzer zijds geen bezwaren, indien de verkoop plaats vindt onder dezelfde voorwaarden, als waaronder die van de voorgelegen grond heeft plaats gevonden. Onder overlegging der stukken geven wij Uw Vergadering derhalve in overweging te besluiten: aan d.e N.V. Motorwalsenbedri jf, alhier, in koop af te staan het terrein, gelegen ten zuiden van het bij Raadsbe sluit van 30 Augustus 1950 aan haar verkochte industrieter rein en daaraan grenzende,over dezelfde breedte en ter diep te van 7 meter, welk terrein deel uitmaakt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Huizum, sectie E, no. 18, op de bijbehorende situatietekening in blauwe kruisarcering aan geduid, zulks onder de volgende voorwaarden: 1. de koopsom wordt berekend naar f. 6,20 per m2 2. alle op de grondoverdracht vallende kosten, daaronder be grepen die van de uitmeting door een landmeter van het kadaster en van de levering van een afschrift der akte ten behoeve van het gemeente-archief, komen voor rekening van de koopster; 3- de juiste begrenzing van het terrein zal ter plaatse door de dienst der Gemeentewerken worden aangegeven; 4» de koopster is verplicht, ten genoegen van Burgemeester en Wethouders, een behoorlijke afscheiding op de grenzen van de in koop verkregen grond te plaatsen. Leeuwarden, 26 October 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. I. BAKKER, Secretaris. Verzonden 28 October 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 603