Ill I Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.197. BIJLAGE NO. 197. Aan de Gemeenteraad. Bij schrijven d.d. 11 dezer verzoekt S. DE JONG, wo nende te Wirdum, no. 342a, overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 der Lager-onderwijswet 1920, een tegemoetkoming in de vervoerskosten, verbonden aan het bezoeken door zijn zoon Aize van de openbare school voor buitengewoon lager on derwijs (zwakzinnige kinderen), alhier. Naar aanleiding van dit verzoekschrift delen wij U het volgende mede. Ingevolge het bepaalde in artikel 13, juncto artikel 70, der Lager-onderwijswet 1920, wordt aan ouders, voogden of verzorgers van leerlingen ener school voor buitengewoon la ger onderwijs desverlangd uit de gemeentekas een tegemoet koming verleend in de aan het schoolbezoek verbonden ver voerskosten. De voorwaarden betreffende de afstand van vier kilometer en het aanwezig zijn van een gelijksoortige onder wijsinrichting binnen die afstand zijn bij het buitengewoon lager onderwijs niet van toepassing. De tegemoetkoming wordt volgens de wet slechts verleend, indien en voor zover de fi nanciële toestand van de ouders daartoe aanleiding geeft; zo nodig worden de vervoerskosten ten volle vergoed. De reiskosten van Wirdum naar Leeuwarden vice versa bedra gen f. 7,70 per maand, zijnde het voor een maandabonnement op de autobus verschuldigd tarief, vermeerderd met f. 0,50 per week voor het halen en brengen van het kind van het eind punt der bus naar de school. Volgens het door de Directeur van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken uitgebrachte rapport, hetwelk bij de raadsstukken ter inzage is gelegd, zijn de gezins- en finan ciële omstandigheden van adressant van dien aard, dat, naar het ons voorkomt, mede gelet op de ter zake geraadpleegde jurisprudentie en op de door U reeds in soortgelijke geval len genomen beslissingen, voer S. de Jong een tegemoetkoming van 60 fo der totale reiskosten ad f. 104,70 (11 maandabonne menten a f. 7,70 en 40 (schoolweken) x f. 0,50), bedragende f. 62,82 per jaar, redelijk en voldoende moet worden geacht. Naar onze mening is De Jong wel in staat de overblijvende 40 van f. 104,70 is f. 41,88 per jaar zelf te dragen. Op grond van het vorenstaande geven wij U in overweging te besluiten; overeenkomstig het bepaalde in artikel 13, juncto artikel 70, der Lager-onderwijswet 1920, gedurende het schoolbezoek en tot wederopzegging, aan S. de Jong te Wirdum, no. 342a, een tegemoetkoming ad f. 5,24 per maand te verlenen in de vervoerskosten, verbonden aan het bezoeken door zijn zoon Aize van de openbare school voor buitengewoon lager onderwijs (zwakzinnige kinderen) te Leeuwarden. Leeuwarden, 2 6 October 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. T. BAKKER, Secretaris. Verzonden 28 October 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 604