J Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 198. BIJLAGE NO. 198. Aan de Gemeenteraad. In aansluiting aan ons voorstel, opgenomen in "bij lage no. 181, betreffende de toekenning van een voorschot op een in voorbereiding zijnde tweede verhoging van de be zoldigingen met 5 ingaande 1 September 1950, delen wij U mede, dat van de Minister van Binnenlandse Zaken nader bericht is ingekomen, dat het gestelde grensbedrag van f. 180,- met betrekking tot de bedoelde 5 verhoging be schouwd moet worden als nimmer te hebben gegolden. In ver band hiermede zal ten aanzien van het voorschot over het tijdvak 1 September - 31 December 1950 ook het aanvanke lijk gestelde maximumbedrag van f. 45,- niet meer gelden. Een en ander komt er op neer, dat aan alle belanghebbenden, die in aanmerking komen voor de "eerste" uitkering (van een voorschot)' over het vierde kwartaal 1950, waaronder ook de 21- en 22-jarigen, het netto-bedrag van die uitke ring thans alsnog voor een tweede maal zal worden uitbetaald. Yan het Centraal Orgaan inzake gemeenschappelijke behan deling van gemeentelijke personeelsaangelegenheden is bij schrijven van 24 October j.l. de mededeling ingekomen, dat naar zijn mening het treffen van maatregelen voor het ge- meentepersoneel, op gelijke voet als voor het Rijksperso neel geschiedt, ten zeerste aanbeveling verdient. Het tref fen van een overeenkomstige voorziening kan derhalve zonder inschakeling van het plaatselijk Georganiseerd Overleg ge schieden. Van oordeel, dat de in het algemeen gevolgde lijn van aansluiting aan de Rijksmaatregelen op het gebied van de be zoldiging van het overheidspersoneel ook in dezen behoort te worden doorgetrokken, geven wij Uw Raad in overweging, met intrekking van Uw besluit d.d. 11 October 1950, no.8796, nader te besluiten tot toekenning, onbeperkt, van een voor schot op de alsnog per 1 September 1950 in te voeren 5 verhoging van de bezoldigingen van het daarvoor in aanmer king komende gemeentepersoneel, een en ander overeenkomstig het hierna volgend ontwerp. Leeuwarden, 26 October 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. T. BAKKER, Secretaris. ONTWERP" Verzonden 28 October 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 605