Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950- BIJLAGE HO. 198. ONTWERP. BE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders, strekkende tot toekenning van een voorschot over het tijd vak van 1 September 1950 tot en met 31 December 1950 op eer: alsnog in te voeren definitieve verhoging van 5 van de be zoldigingen van een deel van het gemeentepersoneelzulks met intrekking van het dezerzijds besluit d.d. 11 October 1950, no. 8796; Gezien de brieven van de Minister van Binnenlandse Zaken d.d. 28 September 1950, no. U 897/G, afd. A.Z., Bur. Ill en 18 October 1950, no. U 1212/G, afd. A.Z., Bur- III; BESLUIT: I. in te trekken het dezerzijds besluit d.d. 11 October 1950, no. 8796; II. aan het gemeentepersoneel, dat in aanmerking komt voer toe kenning van een voorschot, als bedoeld in het dezerzijds besluit d.d. 30 Augustus 1950, no. 6333, over het tijdvak van 1 September 1950 tot en met 31 December 1950 op een alsnog in te voeren definitieve 5 verhoging van de bezol digingen een voorschot te verlenen tot een bedrag, gelijk aan het netto-bedrag van de uitkering over het vierde kwar taal 1950, krachtens het dezerzijds besluit d.d. 30 Augus tus 1950, no. 6333 III. de inhouding, bedoeld onder III van het Raadsbesluit d.d. 30 Augustus 1950, no. 6333, over het vierde kwartaal van 1950 achterwege te laten. Leeuwarden, De Raad voornoemd, Voorzitter. Secretaris. Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad Yan_Lee-uwa.r;derL_i_195pJLB IJL AGE_N0 199_. BIJLAGE NO.199. Aan de Gemeenteraad In ons betrekkelijk schrijven van 14 September 1950 (bij lage no. 154), inzake het plan tot de bouw van 270 etagewonin gen met 3 woonlagen in het westen van de stad, deelden wij U mede, dat het in verband met de beoordeling van de financiële opzet van dit bouwplan aanbeveling zou verdienen een zogenaam de "proef"-aanbesteding te houden. Deze aanbesteding heeft in middels plaats gevonden. Hierbij is gebleken, dat de uitvoering van het bouwplan rond f. 2.398.465,zal vergen. Voor bijkomende kosten, te we ten het aanleggen van lavets met afvoer en het maken van beer putten of het aanbrengen van septictanks moet gerekend worden op een uitgaaf van f. 69.200,zodat de totale stichtingskos- ten f. 2.467.665,zullen bedragen of per woning rond f.9.140,- In ons hiervoor vermeld schrijven hebben wij U reeds in lichtingen verstrekt omtrent de aard en indeling van de te bou wen woningen. V/ij mogen U hiervoor dan ook verwijzen naar de terzeke verstrekte gegevens en naar de bij de stukken ter in zage gelegde tekeningen met bescheiden. Blijkens een ter zake door de dienst van Gemeentewerken op gemaakte kostenbegroting, welke bij de stukken ter inzage is gelegd, zijn de grondkosten voor het bouwplan te stellen op: kosten bouwrijpe grond 270 x f. kosten grondophoging renteverlies tijdens de bouw 1 .915,— f. 490.050,- 12.000,- 23.010,- totaal f. 525.060,— of per woning f. 1 .945, In hoeverre deze grondprijs door het Rijk acceptabel worden geacht, valt thans nog niet te zeggen. Hierover nog onderhandelingen gevoerd met het Ministerie van Wed bouw en Volkshuisvesting. Naar f. 2,398.465,bouwkosten, f. 69.200,voor b de kosten en f, 525.060,grondkosten zal de exploitat ting,met inachtneming van de rijksnormen, het volgende geven: annuïteit bouwkosten f.2.398.465 x 4,264$ bijkomende kosten f.69.200, x 4,264$ grondkosten f.525.060,x 3,787$ onderhoud 270 x f.51 algemene onkosten 270 x f.9, assurantie belastingen 1 02. 2. 19. 13. 2. zal worden erop- i jkomen- iebegro- beeld 270,— 950,— 884,— 770,— 430,— 500,— 50,— totaal der lasten f. 153.954,— De Rijksbijdrage wordt geraamd op toeslag bouwkosten f. 63.945, grondkosten 8.400, huuropbrengst exclusief huurderving inclusief per week f.83.274, per woning f.1 .600, f 52 270 rond f 72.345 "ÏÏTTïïürF3 83.274,— 1 .600,— "Het" 12.1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 606