Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van_Leeuwarden_L_1950_.BX JLAG3_ïT0_r 199 A. Het 11 7 bouwplan woningen omvat met een inhoud van 236,5 B. 1 11 woningen met een inhoud van 229,3 B. 21 woningen met een inhoud van 237 ,1 C. 15 woningen met een inhoud van 269,7 D. 6 woningen met een inhoud van 238,3 nP slaapruimte bie dende aan 6 pers. m^slaapruimte bieden de aan 5 personen. nP slaapruimte bieden de aan 5 personen. de aan 7 personen, m^slaapruimte bieden de aan 6 personen, de huren van deze wo- f .5 ,20, f5,- ,f« 5 f.540 de 50^ verhoging zullen de hu- Naar het huurpeil van Mei 1940 zouden ningen ongeveer bedragen respectievelijk en f.5,30. Met inachtneming van ren derhalve waarschijnlijk worden f.6,75, f.6,30, f.6,50, f.7,en f.6,90, hetgeen neerkomt op een wekelijkse huurop brengst van rond f.1.794, Volgens de hiervoor vermelde exploitatiebegroting is de huuropbrengst berekend op f. 1.600,Voor het opvangen van tegenvallers zijn derhalve jaarlijkse dekkingsmiddelen voorhan den van 52 x (f.1 .794,- f. 1 .600, is rond f. 10.090, of per woning f. 37, Ogenschijnlijk lijkt dit bedrag aan de hoge kant. Bedacht moet echter worden, dat er bij de exploitatieopzet van is uitgegaan, dat de grondkosten rond f.1.945,per woning bedragen. Naar de ervaring heeft uitgewezen, neemt het Rijk veelal een be langrijk lager bedrag hiervoor aan.Het aan de bouw verbonden risico komt thans ten volle voor rekening van de gemeente. De mat eri aalpri j z en zijn momenteel sterk aan prijsschomme- lingen onderhevig. In verband hiermede zijn de aannemers ge negen het bouwplan alleen uit te voeren onder voorwaardedat de risico—regeling 1945 ten aanzien van de na de aanbesteding optredende prijsstijgingen van toepassing zal zijn en dat bo vendien de extra kosten van vervoer van metselsteen per auto, indien dit voor de uitvoering van het werk nodig mocht zijn, voor rekening van de gemeente komen. Bovendien wijst de exploitatie van de voor-oorlogse woning bouw uit, dat de rijksnormen veelal te sterk gelimiteerd zijn, om een sluitende exploitatie te verkrijgen. Al deze factoren tezamen geven ons aanleiding voorshands de huur tot de toelaatbare bedragen te calculeren. Onder mededeling, dat de Financiële Commissie zich hier mede kan verenigen, stellen wij U voor te besluiten: I. tot de bouw van 270 etagewoningen aan de nog aan toeleg gen verlengingen van de Valeriusstraat en de Corelli- straatovereenkomstig de bij de stukken ter inzage ge legde bouwplannen; de gemeente-begroting en de begroting van het Gemeente lijk Woningbedrijf voor 1950 te wijzigen overeenkomstig de ter inzage gelegde ontwerp-besluiten; de bouwkosten van de woningen voorshands financieren, met dien verstande evenwel, II III IV uit kasgeld te dat kasmiddelen zo spoedig mogelijk zullen worden vervangen door van der den aan te trekken kapitaal op lange termijn, overeen komstig het van rijkswege voorgeschreven rentegamma; ons College te machtigen het nodige te verrichten ter bekoming van steun uit 's Rijks kas in de exploitatie van de te stichten woningen. Leeuwarden, 26 October 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULENBurgemeester. T. BAKKER, Secretaris. Verzonden 28 October 1950. Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.200. BIJLAGE NO. 2 00. Aan de Gemeenteraad. Zoals Uw Raad bekend is, hebben de Friese gemeenten distrietsgewijze gemeenschappelijke regelingen getroffen ter behartiging van het geneeskundig schooltoezicht. Een commissie beheert de schoolartsendienst in elk district. Wegens de stijging van het leeilingenaantal is uitbrei ding van het aantal schoolartsen sinds geruime tijd noodza kelijk. Hierdoor is weer een andere indeling in districten nodig. De verschillende commissies van beheer hebben zich daarover beraden en hebben tenslotte overeenstemming bereikt over een zodanige indeling, dat een schoolarts meer kan wor den benoemd. Het district Leeuwarden, waarin de verhouding van het aantal leerlingen tot het aantal schoolartsen het ongunstigst is, dient dan te worden opgeheven; de gemeente Leeuwarden zal op zichzelf en de drie andere gemeenten, te weten het Bildt, Ferwerderadeel en Leeuwarderadeel zullen samen met Menaldumadeel en Ameland een nieuw district vor men. Wij leggen hierbij aan U de gegevens over, waaruit de bestaande en de voorgestelde nieuwe toestand kan worden ge kend. Het moge U daaruit duidelijk worden, dat de voorge stelde nieuwe indeling inderdaad zeer noodzakelijk is. De meest geschikte datum van ingang van de nieuwe rege ling, waartoe thans door de betrokken gemeenteraden moet worden besloten, is 1 Januari 1951. Daar echter de gemeenschappelijke regeling, betreffende het geneeskundig schooltoezicht in de gemeenten Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Ferwerderadeel en het Bildt, wegens het be paalde in art. 11 van het Besluit Bezettingsmaatregelen op 1 December 1950 vervalt, is het dus, mede in verband met de rechtspositie der schoolartsen, nodig, dat zij tot 1 Januari 1951 wordt verlengd. De schoolartsen, in dienst der commissie van beheer krach tens die gemeenschappelijke regeling, mevrouw A. van den Burg van der Poel en de heer P.J.F. Baudet, beiden wonende te Leeuwarden, kunnen met ingang van 1 Januari 1951 in dienst der gemeente Leeuwarden overgaan. Nog delen wij u mede, dat de subsidiëring van het komende gemeentelijke geneeskundige schooltoezicht zal geschieden volgens dezelfde normen, welke gelden voor de uit een combi natie van gemeenten bestaande districten, hetgeen medebrengt, dat het Rijk in de uitgaven voor een derde gedeelte en de provincie f. 1000,- per schoolarts bijdraagt. Onder overlegging der stukken geven wij U mitsdien in over weging te besluiten: 1. voormelde gemeenschappelijke regeling te verlongen, overeen komstig bijgaand ontwerp; 2. mevrouw A. van den Burg-van der Poel en de heer P.J.F. Bau det, beiden te Leeuwarden, met ingang van 1 Januari 1951, te benoemen tot schoolarts in dienst der gemeente Leeuwar den. Leeuwarden, 2 6 October 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. T. BAKKER, Secretaris. Verzonden 28 October 1950. ;i ONTWERF"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 607