Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 200. ONTWERP. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Overwegende, dat de gemeenschappelijke regeling be treffende het geneeskundig schooltoezicht in de gemeenten Leeuwarden, LeeuwarderadeelPerwerderadeel en het Bildt wegens het bepaalde in artikel 11 van het Besluit Bezet tingsmaatregelen (Staatsblad no. E 93, zoals dit sindsdien is gewijzigd) op 1 December 1950 van rechtswege komt te vervallen Overwegende, dat de commissie van beheer, genoemd in artikel 4 van bovenbedoelde regeling, mede in verband met de rechtspositie der schoolartsen, in haar vergadering van 25 October 1950, de wenselijkheid heeft uitgesproken, om deze ^regeling met ingang van 1 December 1950 voor de tijd van een maand te verlengen, derhalve tot 1 Januari 1951; Gelet op de bepalingen der Wet gemeenschappelijke re gelingen; BESLUIT de gemeenschappelijke regeling, betreffende het geneeskun dig schooltoezicht in de gemeenten Leeuwarden, Leeuwarder adeel, Perwerderadeel en het Bildt, goedgekeurd door de Commissaris der provincie Priesland bij besluit van 2 Decem ber 1942, no. 19, zoals deze sinds!ien is gewijzigd, te ver lengen voor de tijd van één maand na de datum, waarop zij van rechtswege komt to vervallen, derhalve tot 1 Januari 1951. Leeuwarden, De Raad voornoemd, Voorzitter. Secretaris. Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.201. BIJLAGE NO. 201. Aan de Gemeenteraad. In verband met de voorgenomen verplaatsing van de proeftuin aan de Huizumerlaan naar de Badweg heeft het be stuur van de Priese Tuinbouwvereniging ons medegedeeld, dat genoemde vereniging geen prijs stelt op verlenging van de per 1 November 1950 expirerende pacht van deze tuin. Genoemd bestuur heeft ons evenwel verzocht thans de tuin te willen verpachten aan de heer G. van der Yifeide, die jaren lang chef op de proeftuin is geweest en de vruchtbomen, op stallen enz. van de Priese Tuinbouwvereniging zal overnemen. De nieuwe pachter, die inmiddels een aanvraag voor overname van de pacht heeft ingediend, zou gaarne, in verband met het overnemen van vruchtbomen enz., de pachttijd zien vastge steld op 10 jaren. Tegen deze termijn hebben wij geen bezwa ren. Ook de overeengekomen jaarlijkse pachtsom van f. 400,- voorheen f. 325,-) achten wij zeer wel aanvaardbaar, te meer, waar de heer Van der Weide bereid is het onderhoud van de met bloemen en heesters beplante strook langs het hek aan de Huizumerlaan uit te voeren en voor zijn rekening te nemen In de nieuwe pachtovereenkomst dient, zoals gebruikelijk is bij het verpachten van gardeniersgrondde voorwaarde te worden opgenomen, dat bij het eindigen van de pacht de ge meente de plicht heeft al hetgeen op de grond gebouwd en ge plant is tegen taxatiewaarde van de pachter over te nemen. Overigens kan de verpachting geschieden op nagenoeg dezelfde voorwaarden, als opgenomen in de thans nog lopende overeen komst, gesloten met de Priese Tuinbouwvereniging. De deskundige voor de gemeentelanderijen, wiens advies wij hierbij overleggen, kan zich met deze verpachting geheel verenigen. Wij geven Uw Vergadering mitsdien in overweging te be sluiten te verpachten aan G- VAN DER WEIDE, wonende Prans van Mieris straat 14, alhier, voor het tijdvak 1 November 1950 tot 1 No vember i960, het perceel land, gelegen aan de Huizumerlaan, deel uitmakende van het perceel, kadastraal bekend gemeente Huizurn, sectie B, no. 4837, ter grootte, voor zoveel de tuin betreft, van 1.55*24 hectare, tegen een pachtsom van f.400,- per jaar, onder de volgende bepalingen: 1. de pachtsom ad f. 4 00,- per jaar dient te worden betaald in twee gelijke termijnen en wel voor of op de eerste Mei en de eerste November van elk jaar, voor het eerst voor of op 1 Mei 1951, ten kantore van het gemeentelijk grond bedrijf, alhier; 2. bij gebreke van betaling op de verschijndag zal de pachte in verzuim zijn,zonder dat enige ingebrekestelling zal be hoeven te geschieden; alsdan zal hij boven de pachtsom van het onbetaalde een rente verschuldigd zijn, berekend naar vijf ten honderd per jaar, onverminderd het recht van de verpachter om te allen tijde het verschuldigde te vorderen en om ontbinding van de pacht te vragen; 3. de pachter aanvaardt het gepachte in de staat, waarin het bij de aanvang dezer overeenkomst verkeert; hij kan noch voor over- of ondermaat, noch voor verborgen gebreken van het gepachtevermindering van de pachtprijs of ontbinding van deze overeenkomst vorderen; "4

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 608