Bijlage "tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.203 Het wordt noodzakelijk geacht een bijdrage ad f. 400,- beschikbaar te stellen voor de plaatselijke vereniging voor veilig verkeer, voor het verstrekken van propagandamateriaal aan de leerlingen van de lagere scholen. Hoofdstuk IV, Zoals U bekend is, wordt met ingang van 1 Januari 1 951 de districts-schoolartsendienst opgeheven, zodat de kosten van de schoolartsendienst thans opgenomen zijn onder volgnummer 134 (gemeentelijke geneeskundige dienst). Helaas is een stijging van het nadelig saldo van het Stads ziekenhuis volgno. 136) niet te ontgaan. Niet alleen moeten aan het reeds meer dan 100 jaren oude gebouw tal van voorzie ningen worden getroffen om het ziekenhuis goed te doen func- tionneren, doch bij een huishoudelijk bedrijf als het onderha vige komen de gestegen kosten van de eerste levensbehoeften wel heel sterk tot uitdrukking, waartegenover niet een even redige verhoging van de verpleegtarieven kan worden gesteld. Het voor een termijn van 10 jaren gesloten contract met een aantal buitengemeenten voor het gebruik van het paviljoen voor besmettelijke ziekten loopt 31 December a.s. af." Wij hebben ons ter zake bereids met de besturen van deze bui tengemeenten verstaan en zullen U in de komende maanden een voorstel doen, opnieuw met deze gemeenten een overeenkomst te sluiten, waarbij de door deze gemeenten te betalen vergoeding zal worden verhoogd van f. 5-438,- tot op f. 14.000,- (volg- nos49 en 1 42) Gelet op de omvang van de werkzaamheden van deze vereniging, wordt het volledig verantwoord geacht te voldoen aan het ver-" zoek van de afdeling Leeuwarden van "Het Groene Kruis" om het subsidie op f. 4-000,- vast te stellen. Ook voor de vereniging "Het Wit-Gele Kruis" is een subsidie uitgetrokken (volgno.1 50) De vereniging "Koningin Wilhelminafonds" (voortzetting van de fondsen 1918 en 1948 ter bestrijding van de kanker) heeft verzocht voor 1951 subsidie te mogen ontvangen. Naar onze me ning behoort ookde gemeente haar aandeel te dragen in de kos ten ter bestrijding van de zo gevreesde kanker volgno.1 52 Niettegenstaande bij de behandeling van de begrotingen 1949 on 1 950 het verzoek van de provinciale Friese vereniging "Het Groene Kruis"subsidie te willen verlenen voor de werkzaam heden van het werk-comite voor de zedelijke volksgezondheid, door Uw Vergadering is afgewezen, heeft genoemde vereniging voor 1951 "ter zake opnieuw een verzoek ingediend. Aangezien de omstandigheden, waarop tot afwijzing is besloten, niet zijn gewijzigd, kan ook voor 1951 naar ons oordeel niet aan het verzoek worden voldaan. Hoofdstuk V. Met betrekking tot de woningvoorziening leggen wij U hier bij een staat over van de geregistreerde aanvragen voor woon ruimte in onze gemeente per 1 November 1950 (bijlage B)als mede een overzicht van de tot en met September in 1950 gereed gekomen en aan het einde van die maand in aanbouw zijnde wo ningen, onder vermelding van de woningcomplexen, met de bouw waarvan op korte termijn wordt aangevangen (bijlage C) Met de uitbreiding van de woningbouw nemen uiteraard ook de hieruit voor de gemeente voortvloeiende financiële verplich tingen toe. Zo wordt de storting, ten bedrage van 7van de jaarhuur, in de bij de woningbouwcorporaties gevormde reserve voor 1951 op f. 20.000,- geraamd volgno .1 90) Voor wat betreft de vorming van een algemene reserve voor wo- ningwetbouw mogen wij U verwijzen naar"de bij volgno.735 gege ven toelichting. "Hoofd -" Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950- BIJLAGE NO.203 Hoofdstuk VI. Zeer tot onze spijt laat de financiële positie van de ge meente niet toe een aantal op het hoofdstuk "Openbare werken" voorkomende posten tot aanmerkelijk hogere bedragen uit te trekken dan voor 1950 het geval was. Voor het schoonhouden van de veemarkt door de Gemeenterei niging kan, door ter zake getroffen voorzieningen, een lager bedrag worden uitgetrokken. Hoofdstuk VIII. In de memorie van antwoord betreffende de wetsontwerpen tot herziening van een aantal belastingwetten heeft de Minister van Financiën medegedeeld, dat een belangrijke verlaging van de schoolgelden voor alle geledingen van het onderwijs, en wel voor de matige en middelgrote inkomens tot op omstreeks de helft van de tegenwoordige bedragen, wenselijk is. Ook hier nemen wij aan, dat een verminderde opbrengst van de schoolgel den zal worden gecompenseerd door een uitkering uit 's rijks kas Het percentage van de gemeentelijke heffingen, vermeld op bij lage A, zal derhalve opnieuw een verlaging ondergaan. Naar de behoefte aan schoolgebouwen in de eerstkomende ja ren is een nauwgezet onderzoek nog gaande. Zeer waarschijnlijk zullen in 1952 vier nieuwe scholen nodig zijn. De daarvoor no dige voorbereidende maatregelen worden getroffen. De nog steeds stijgende prijzen van leermiddelen en school- behoeften maken verhoging van de daarop betrekking hebbende posten noodzakelijk. De uitgaven voor het buitengewoon lager onderwijs vertonen een tamelijk sterke stijging als gevolg van het feit, dat het besluit b.l.o. ook de schippersscholen en de school Parkher stellingsoord onder het b.l.o. rangschikt. Zoals bij de toelichting tot volgnummer 346 reeds is ver meld, wordt het wenselijk geacht aan de leerkrachten van het b.l.o., naast de van rijkswege toegekende b.l.o.-marge van f- 37>50 per maand, ten laste van de gemeente een bijdrage van f. 12,50 per maand toe te kennen en wel voornamelijk op grond van de omstandigheid, dat aan deze leerkrachten zwaardere ei sen worden gesteld dan aan de leerkrachten bij het g.l.o. Mede in dit verband komt ons het toekennen van een extra belo ning aan de hier bedoelde leerkrachten voor het bezit van be paalde akten en diploma's niet nodig voor. In afwachting van het tot stand komen van de wet op het kleuteronderwijs, waarvan het ontwerp bij de Tweede Kamer is ingediend, zijn voor de begroting 1951 de uitgaven berekend naar de thans geldende regelingen. In verband met de vrij spoedig te verwachten wettelijke rege ling van het kleuteronderwijs ware voorlopig aan de subsidie aanvrage van de stichting tot oprichting en instandhouding van een of meer opleidingsscholen voor Christelijke kleuteronder- wijzeressen in Friesland niet te voldoen. Br is o.i. geen aanleiding voor de gemeente toe te treden als lid of donateur van de Nederlandse Vereniging voor Schooi en Kindertuinen. Opnieuw is een post uitgetrokken ten behoeve van het ge meentelijk studiefonds (volgno. 504). Ben staatje omtrent de verrichtingen van het fonds is bij de stukken ter inzage ge legd Na ampele overweging hebben wij gemeend ten behoeve van de wel zeer belangrijke arbeid van De Leeuwarder Muziekschool, voorlopig voor een jaar, een subsidie uit te trekken van f. 4.OOO,- volgno526) Honderden leerlingen, uit alle lagen van de bevolking, doch voor het grootste gedeelte uit de minder draagkrachtige groep, "ge-"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 613