Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950, BIJLAGE NO.203 genieten hier het voor de opvoeding van het kind zo belang rijke muziekonderwijs. Om redenen van financiële aard kunnen wij geen vrijheid vin den op dit gebied verder strekkende voorstellen te doen, zo dat wij tot ons leedwezen U moeten voorstellen niet te vol doen aan het verzoek van de vereniging "Kunst aan allen" en van de stichting "Ljouwerter Orkest Porban" tot verhoging van het subsidie. De vereniging "Openbare Leeszaal en Bibliotheek" heeft zich tot Uw Raad gewend met het verzoek, subsidie te mogen ontvangen voor de exploitatie van een rijdend filiaal, waar mede dan voornamelijk de dorpen van onze gemeente en de bui tenwijken kunnen worden voorzien. Voor dit rijdende filiaal kan rijkssubsidie worden ontvangen, indien uit gemeentelijke en/of provinciale subsidie ten min ste een aan het rijkssubsidie gelijk bedrag boven het normale subsidie wordt genoten. Het voorzien in de behoefte aan goede lectuur is van zodanig belang, dat naar onze mening inwilli ging van het verzoek wenselijk is (volgno. 528). Financiële overwegingen moeten o.i. leiden tot afwijzing van het verzoek van het Koninklijk Nederlands Gymnastiek Ver bond tot het kosteloos beschikbaar stellen van gymnastiekza len voor jeugdleden. Niettemin zullen wij ten aanzien van een, nog onder ons berustend, verzoek van gelijke inhoud van het Sportcentrum alhier doen nagaan, of financiële steun ten be hoeve van de gymnastiekverenigingen wenselijk is en zo ja, op welke wijze hierin kan worden voorzien. Mede gelet op de geringe grootte van het hiermede gemoeide bedrag, zouden wij de gemeente willen doen toetreden tot de bond Heemschut, welke bond zich ten doel stelt te waken voor de schoonheid van stad en land (volgno. 542A). Hoofdstuk IX. Het subsidie van de gemeente tot dekking van het nadelig slot der begroting van de gemeentelijke instelling voor Maat schappelijk Hulpbetoon is, in vergelijking met de begroting voor 1950, met rond f. 79.000,- verhoogd (volgno. 550). Door de ten gevolge van de prijsstijgingen der eerste levens behoeften verhoogde steunuitkeringen is uiteraard een verho ging van het subsidie niet te ontgaan. Ook de in het subsidie begrepen kosten van het Stadsverzorgingshuis nemen niet onbe langrijk toeHet Stadsverzorgingshuis voorziet thans ook in de behoefte om andere dan gezonde ouden van dagen op te nemen, hetgeen tevens een ontlasting van het Stadsziekenhuis betekent. De uitkeringen aan werklozen, voor zover deze geheel ten laste van het rijk komen, hebben uiteraard geen invloed op de gemeentebegroting. Een behoorlijke raming omtrent de omvang der werkloosheid in 1951 is niet te geven, omdat seizoens- en conjunctuurwisselingen e.d. hierop van invloed zijn. De tewerkstelling van werkloze hoofd- en handarbeiders bij objecten krachtens de gemeentelijke werkvoorzieningsregeling is, aangezien het rijk 75$ in de kosten bijdraagt, niet van grote invloed op de begroting 1951 (volgnos. 576 en 303). Belangrijker is de morele kant van deze tewerkstelling. Door hun langdurige werkloosheid bestond n.l. het gevaar van over heveling naar Maatschappelijk Hulpbetoon met de daaraan ver bonden geringe kans op herplaatsing in het normale bedrijfs leven, waardoor het gevaar van moreel afglijden van deze per sonen niet denkbeeldig is. Het streven is er dan ook op ge richt voortdurend arbeidsmogelijkheden te vinden, evenzeer als dit is geschied voor de minder-validen in de Leeuwarder Werkgémeenschap. In verband met de omstandigheid, dat er stagnatie ont stond -bij het ontruimen van het pand St.Jobsleen 249-251 kon "aan" Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE N0.203. aan het besluit om te komen tot het inrichten van het tehuis voor mannen in 1 950 nog geen uitvoering worden gegeven. Aange zien echter inmiddels de werkzaamheden zijn begonnen, kan wor den verwacht, dat de stichting "De Terp" in begin 1951 dat te huis zal openen. De resultaten zullen van invloed zijn op de maatregelen, welke t.o.v. andere volkslogementen zouden moeten worden genomen. Reeds sedert enkele jaren verleent de gemeente subsidie aan de stichting "Gezinszorg Leeuwarden" (volgno.564)In deze al gemene stichting, die reeds direct na de bevrijding de gezins verzorging ter hand heeft genomen, werken tot op heden ver schillende bevolkingsgroepen samen. Wij kunnen dan ook geen vrijheid vinden voor te stellen aan de subsidie-aanvragen van de Ned.Hervormde Gemeente te Huizum en van de stichting Pro testants-Christelijke Gezinsverzorging alhier gevolg te geven, Hoofdstuk XI Het Economisch Technologisch Instituut voor Friesland heeft verzocht het subsidie, tot op heden 2^ cent per inwoner bedra gende, wel te willen vaststellen op 5 cent per inwoner. Wij menen, dat het bestaande subsidie, mede gelet op de finan ciële positie van de gemeente, niet te laag is, zodat wij U geen verhoging kunnen voorstellen. Ook aan het verzoek van de hoofdcommissie voor de normali satie, de jaarlijkse bijdrage, die in 1949 van f. 25,- op f. 75,- is gebracht, wederom te verhogen, ware naar onze me ning niet te voldoen. Hoofdstuk XII Om prae-advies is in handen van ons college gesteld een adres van het bestuur van de vereniging "Doarpsbilang" te Wijtgaard, waarbij wordt verzocht maatregelen te treffen om; 1e. het landelijk gedeelte van de gemeente Leeuwarden in de zelfde klasse voor de personele belasting te plaatsen als het stedelijk deel en 2e. de verordening tot heffing van een straatbelasting te wil len wijzigen in die zin, dat eigendommen, huizen of landerij en, die niet aan gemeentewegen gelegen zijn, of worden vrijge steld van de straatbelasting of tenminste beduidend lager worden aangeslagen dan thans. Naar aanleiding van het onder 1e gestelde mogen wij U er op wijzen, dat de wet op de personele belasting nog steeds be paalt, dat de gemeenten (of gedeelten daarvan) in 9 verschil lende klassen kunnen worden gerangschikt en dat het verschil in classificatie tussen stad en platteland in het gehele land momenteel nog algemeen toepassing vindt. Het landelijk deel van Leeuwarden verkeert, wat de classi ficatie betreft, ten opzichte van het overige gebied der pro vincie niet in een ongunstige positie. (Zie het bij de stukken overgelegde staatje.) Zolang de wet op de personele belasting op dit punt niet is gewijzigd, lijkt het ons nutteloos, op grond van de door adressant aangevoerde motieven,te trachten de gevraagde ge lijkstelling te bevorderen, vooral ook, omdat, al zou de raad hiertoe willen medewerken, het o.i. wel vast staat, dat de vereiste hogere goedkeuring niet zal worden verkregen. Het aantal onbelaste woningen, gelegen in het landelijk ge deelte der gemeente, bedraagt thans (dus bij rangschikking in de 7de klasse) 24.8$. In het stedelijk gedeelte van de ge meente (gerangschikt in de 4de klasse) bedraagt het aantal on belaste woningen 24.48$. Bij rangschikking van het landelijk deel van de gemeente in dezelfde klasse als het stedelijk gedeelte, d.i. in de 4de "klasse"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 614