Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.205» BIJLAGE NO. 205. Aan de Gemeenteraad. In verhand met de voorgenomen houw voor de Woningstich ting Leeuwarden-Leeuwarderadeel van een 6-tal woningen te Lekkum, is het nodig het uitbreidingsplan in onderdelen der gemeente Leeuwarderadeel te herzien, voor zover betreft de gronden, gelegen ten Oosten van de Ned. Hervormde Kerk te Lekkum en ten Westen van de Lekkumerweg. Deze herziening beoogt bebouwing mogelijk te maken langs de weg, die naar de kerk leidt, hetgeen volgens het vigerende plan niet het geval is. Yoor de hierbovenbedoelde bouw van zes woningen is geen wegaanleg nodig. Wanneer te zijner tijd wordt overgegaan tot het bebouwen van de overige binnen de herziening aangegeven bouwblokken (op de hierbij overgelegde schets aangeduid) zal de daarvoor nodige wegaanleg op eenvoudige wijze plaats vinden, enerzijds om de kosten zo laag mogelijk te houden en anderzijds om het dorpskarakter zoveel mogelijk te handhaven.Tegen het in het voorgestelde plan doen vervallen van het plantsoentje in het Westelijk gedeelte, bestaat onzes inziens geen bezwaar, aange zien, naar het voorkomt, in dit landelijk dorp aan plantsoen- aanleg geen behoefte bestaat. Het herziene plan is overigens, wat de opzet betreft, ge lijk aan het oude, waardoor geen nieuwe bebouwingsvoorschriften behoeven te worden vastgesteld. Het plan, strekkende tot het vorenstaande, heeft, overeen komstig het bepaalde in artikel 37 der Woningwet van 9 October 1950 af gedurende vier weken ter inzage voor een ieder ter secretarie der gemeente gelegen. Van deze nederlegging heeft het Hoofd van het Gemeentebestuur op de door de wet voorge schreven wijze openbare kennisgeving gedaan, onder mededeling, dat belanghebbenden gedurende de vermelde termijn van vier weken bezwaren bij de Gemeenteraad tegen het plan konden in dienen. Bezwaarschriften zijn niet ingekomen. Wij geven U derhalve, onder overlegging der stukken, in overweging te besluiten tot herziening van bovenbedoeld uit breidingsplan, overeenkomstig het hierna afgedrukte ontwerp besluit Leeuwarden, IJ November 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULENBurgemeester. T.BAKKER, Secretaris. ONTWERP" Verzonden 15 November 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 622