I 1 I Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 205 ONTWERP. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN i Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders Gelet op de bepalingen der Woningwet; BESLUIT: het uitbreidingsplan in onderdelen der gemeente Leeuwarderadeel, vastgesteld door de Raad dier gemeente bij besluit van 30 Januari 1941 en goedgekeurd door de Commissaris der Provincie Friesland bij besluit van 25 Februari 1942, no. 29, te herzien met betrekking tot gronden, gelegen ten Oosten van de Nederlands Hervormde Kerk te Lekkum en ten Westen van de Lekkumerweg, overeen komstig de bij dit besluit behorende tekening, gemerkt "bij Nr. 8855". Leeuwarden, De Raad voornoemd, Voorzitter. Secretaris. Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.206. BIJLAGE NO. 206. Aan de Gemeenteraad. Onder overlegging van de betrekkelijke stukken geven wij U in overweging te besluiten te benoemen aan de Middelbare School en H.B.S. voor Meisjes: I. gerekend met ingang van 1 September 1950 en uiterlijk tot het einde van het cursusjaar 1950-1951* a. tot leraar in de Nederlandse taal en letterkunde C.J.J.A. MORSCH, sedert 16 October 1947 tijdelijk als zo danig werkzaam; b. tot lerares in de Nederlandse taal en letterkunde en de Geschiedenis Mevrouw F.L.W.M. BUISMAN- DE SAVORNIN LOHMAN, sedert 1 Januari 1947 tijdelijk als zodanig werkzaam; c. tot lerares in de Franse taal en letterkunde Mevrouw J.A.C.M. BAKKER-MAKS, sedert 31 Mei 1948 tijdelijk als zodanig werkzaam; d. tot leraar in het Boekhouden A. DE BOER, sedert 1 Septem ber 1949 tijdelijk als zodanig werkzaam; e. tot leraar in de Wiskunde K. DE BRUIN, sedert 1 September 1949 tijdelijk als zodanig werkzaam; f. tot leraar in de Natuurkunde H.C. VAN DEN BOS, leraar aan de Rijks-H.B.S. te Sneek; II. gerekend met ingang van 11 September 1950 en uiterlijk tot het einde van het cursusjaar 1950-1951* tot leraar in de Aardrijkskunde J.D. METZIAR, leraar aan de Rijks-H.B.S., alhier. Leeuwarden, 15 November 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. Verzonden 15 November 1950. ft -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 623