Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.207 BIJLAGE NO. 207. Aan de Gemeenteraad. In verband met het aan W.J. Veer verleende eervol ontslag als onderwijzer aan de school voor buitengewoon lager onderwijs (zwakzinnige kinderen), alhier, dient in de daardoor ontstane vacature te worden voorzien. Van de door het hoofd der school voorgedragen personen bezit alleen S.J. Bruinsma, hoofd der openbare school voor gewoon lager onderwijs te Oldemarkt, de vereiste bevoegdheden. Aangezien deze sollicitant ook overigens voor de te ver vullen betrekking geschikt moet worden geacht, menen wij, na gepleegd overleg met de Hoofdinspecteur van het Buitengewoon Lager Onderwijs, dat deze voor een benoeming aan de genoemde school in aanmerking komt. In verband met het vorenstaande zijn wij niet in de ge legenheid Uw Vergadering een voordracht van drie personen aan te bieden. Onder overlegging van de betreffende stukken geven wij U mitsdien in overweging te besluiten: te benoemen tot onderwijzer aan de openbare school voor buitengewoon lager onderwijs (zwakzinnige kinderen) S.J. BRUINSMA, hoofd der openbare school voor gewoon lager onderwijs te Oldemarkt. Leeuwarden, 16 November 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. Verzonden 18 November 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 624