i, I Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.208. BIJLAGE NO. 208. Aan de Gemeenteraad. Op 1 Januari 1951 expireert de pacht van het perceel gardenierslandgelegen aan de Badweg, kadastraal bekend Gemeente Huizum, Sectie B, no. 465; Verlenging van deze pacht wordt thans gevraagd door Hendrik Kramer en Lolke Kramer, zonen van de tegenwoordige pachter Romke Kramer, die,met het oog op zijn leeftijd, het bedrijf aan zijn zonen wil overdragen. Met de deskundige voor de gemeentelanderijen zijn wij van mening, dat tegen deze nieuwe verpachting geen bezwaar bestaat. De pachtprijs dient onzes inziens voor de nieuwe pachttermijn, welke op 6 jaren kan worden gesteld, op f. 275,-- per jaer te worden bepaald; de tegenwoordige pachtsom bedraagt f. 233,71. De nieuwe pachters gaan hiermede accocrd. Wij geven Uw Vergadering mitsdien in overweging te besluiten aan HENDRIK KRAMER en LOLSE KRAMER, wonende Badweg 2a, alhier, voor de tijd van zes jaren, ingaande 1 Januari 1951 en eindigende alzo 31 December 1956, te verpachten het perceel gardenierslandgelegen aan de Bad weg te Huizum, kadastraal bekend Gemeente Huizum, Sectie B, no. 465, groot 1.22.70 hectare, met het daarop staande stenen hok, kadastraal bekend alsvoren, Sectie B, no. 466, voor de som van f. 275,-- per jaar en voorts onder de bepalingen van het thans nog met de vader R. Kramer lopende pachtcontract. Leeuwarden, 17 November 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. Verzonden 18 November 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 625