Bijlage "tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.209- BIJLAGE NO. 209. Aan de Gemeenteraad. T. Schat, pachter van een gedeelte, ter grootte van x 36 3/4 are, van de percelen weiland nabij het Ouddeel, kadastraal bekend Gemeente Leeuwarden, Sectie E, nos.274 en 645heeft te kennen gegeven, dat hij de pacht van dit ter rein per 1 December 1950 wenst te beëindigen. Tegen beëindiging van deze pachtovereenkomst hebben wij geen bezwaar. Als nieuwe pachter heeft zich aangemeld W. Alves, alhier, die ongetwijfeld bij voorrang in aanmerking dient te komen, omdat van hem, in verband met de bouw van 270 étagewoningen aan de Valerius- en Corellistraathet bij hem in pacht zijnde weiland nabij de Chopinstraatkadastraal bekend Gemeente Leeu warden, Sectie D, no. 1897, aan de pacht dient te worden ont trokken. De pachtsom van het weiland aan het Ouddeel kan worden be paald op f. 150,-- in totaal per jaar, terwijl deze nieuwe ver pachting overigens kan geschieden op de voorwaarden van het thans nog lopende pachtcontraot. Alves heeft zich met deze voor waarden kunnen verenigen. Wij geven Uw Vergadering mitsdien in overweging te besluiten: I. met ingang van 1 December 1950 te beëindigen de met T.SCHAT voornoemd, gesloten pachtovereenkomst van 19 Mei 1948, be treffende 52" x 36 3/4 are van de percelen weiland aan het Ouddeel, kadastraal bekend Gemeente Leeuwarden, Sectie F, nos. 274 en 645; II. te verpachten voor de tijd van 6 jaren, ingaande 1 December 1950 en eindigende 5 Maart 1957, aan W. ALVESwonende Jel- sumerbinnenpad no. 6, alhier, 5"2 x 36 3/4 are van de per celen weiland nabij het Ouddeel, kadastraal bekend Gemeente Leeuwarden, Sectie F, nos. 274 en 645, tegen een pachtsom van f. 150,-- in totaal per jaar en voorts onder de voor waarden van de met T. Schat, voornoemd, gesloten pachtover eenkomst van 19 Mei 1948. Leeuwarden, 16 November 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. Verzonden 18 November 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 626