Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.210. BIJLAGE NO. 210. Aan de Gemeenteraad. In Uw Vergadering van 11 October j.l. werd aan de Woning stichting Leeuwarden-Leeuwarderadeel" de gebruikelijke finan ciële steun toegezegd voor de bouw -van 50 duplex-woningen op terreinen in de omgeving van de d!Hondecoeterstraat. Nu is gebleken, dat de terreinen, welke daarvoor in het betreffende stratenplan het meest in aanmerking komen, juist ruimte bieden voor dit aantal woningen, te verdelen over een vijftal bouwblokken van respectievelijk 7, 8, 9 en tweemaal 13 woningen. Volgens het ter plaatse vigerende uitbreidings plan in onderdelen der gemeente Leeuwarderadeel, zijn even- genoemde gronden bestemd om te worden bebouwd met eengezins woningen, eventueel in te richten als duplexwoningen, zodat uit dien hoofde geen bezwaar bestaat tegen het thans door de Woningstichting ingediende plan. Opgemerkt dient echter te worden, dat de beide meest zuidelijk gelegen blokken volgens het bestaande plan moeten worden bebouwd met ééngezins-, even tueel duplexwoningen, in blokjes -van 2 woningen (bebouwings categorie D)Dit is destijds geschied in verband met aanvra gen van de Bouwkas Noord-Nederlandse Gemeenten, welke, al thans destijds, aan dergelijke blokjes de voorkeur gaf. Nu echter volgens het door de Woningstichting ingediende plan ter plaatse twee rijen woningen van ieder 13 stuks zullen verrijzen, kan naar onze mening een wijziging in het plan niet uitblijven. Wij merken hierbij nog op, dat ons College aan artikel 3 der bebouwingsvoorschriften (afwijkingsbevoegd heid) geen vrijheid meent te kunnen ontlenen om zonder meer zijn goedkeuring te hechten aan de bouw van woningen, vallen de in bebouwingscategorie A, op gronden, die volgens het uit breidingsplan zijn bestemd voor bebouwing met woningen, vallen de in bebouwingscategorie D. Deze partiële herziening wordt op de betreffende kaart aangeduid als "le partiële herziening", omdat in verband met de voorgenomen bouw van etagewoningen op meer noordwestelijk gelegen gronden, een tweede herziening in de naaste toekomst noodzakelijk zal worden. Het plan, strekkende tot het vorenstaande, heeft, over eenkomstig het bepaalde in artikel 37 der Woningwet, van 23 October 1950 af, ter inzage voor een iederter secretarie der gemeente gelegen. Yan deze nederlegging heeft het Hoofd van het Gemeentebestuur op de bij de wet voorgeschreven wijze openbare kennisgeving gedaan, onder mededeling, dat belang hebbenden gedurende vier weken bezwaren bij de Gemeenteraad tegen het plan konden indienen. Bezwaarschriften zijn tot he den niet ingekomen. Gelet op het vorenstaande, geven wij U, ondor overleg ging der stukken, in overweging te besluiten tot herziening van de partiële herziening van het uitbreidingsplan in onder delen der gemeente Leeuwarderadeel, met betrekking tot gronden, gelogen tussen de Aort van der Neerstraat, de dHondecoete.r- straat en de Frans van Mierisstraat. Leeuwarden, 18 November 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. YAN DER MEULEN, Burgemeester. T. BAKKER, Secretaris. Verzonden 18 November 1950. ONTWERP"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 627