Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 210. ONTWERP. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders,' Gelet op de bepalingen der Woningwet; BESLUIT de partiele herziening van het uitbreidingsplan in onder delen der gemeente Leeuwarderadeel, betrekking hebbende op gronden, gelegen tussen de Aert van der Neerstraat, de dHondeooeterstraat en de Frans van Mierisstraat, vastge- steldbij Raadsbesluit van 1 Februari 1950, no. 913, en goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten van Friesland bij besluit van 20 Maart 1950, no. 151, te herzien overeenkom stig de bij het onderhavige besluit behorende tekening, gemerkt "bij nr. 9175". Leeuwarden, De Raad voornoemd, Voorzitter. Secretaris. Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.211. BIJLAGE NO.211. Aan de Gemeenteraad. De heer H.J. Visser, Goudsbloemstraat no.9, alhier, heeft zich tot ons gewend met het verzoek hem in erfpacht af te staan een bouwterrein aan de Goudenregenstraat ter breedte van ongeveer 47.43 meter. Blijkens de bij de stuk ken overgelegde situatietekening is dit terrein te verdelen in twee gedeelten, n.l. een langs de straat gelegen bouw terrein ter diepte van 30 meter en een zich daarachter be vindend, onregelmatig gevormd, niet aan een straat gelegen terrein. Laatstbedoelde grond is door de aanvrager bestemd voor de bouw van enige autoboxen en een werkplaats. Tegen afstand van deze terreinen bestaat dezerzijds geen bezwaar. De afstand dient naar onze mening te geschieden naar een grondwaarde van f. 11,50 per m2 voor het aan de straat en van f. 6,-- per m2 voor het achtergelegen terrein bij een rentevoet van 6%. Belanghebbende gaat met deze prijsbepaling en de overige gestelde voorwaarden accoord. Wij geven U derhalve in overweging te besluiten; aan H.J. VISSER, Goudsbloemstraat no.9, alhier, tot 31 Decem ber 1990 in erfpacht af te staan het bouwterrein, gelegen aan de Zuidwestzijde van de Goudenregenstraat, ter breedte langs de weg gemeten van ongeveer 47*43 meter en ter diepte van +30 meter, benevens de daarachtergelegen gemeentegrond, Eadastraal bekend Gemeente Leeuwarden, Sectie F, no. 5027, groot ongeveer 1423 en 572 m2op de bijbehorende situatie tekening in rode omlijning aangegeven, zulks onder de navol gende voorwaarden 1. de erfpachtscanon van het ter diepte van 30 meter aan de straat gelegen terrein zal worden berekend naar een grond waarde van f. 11,50 per m2 en een rentevoet van 6% per jaar, die van het achtergelegen terrein naar een grondwaarde van f. 6,-- per m2 en een Rentevoet van 6per jaar; 2. de adressant stort vóór 18 November 1950 een bedrag van f. 992,-- ten kantore van het Gemeentelijk Grondbedrijf, als waarborg voor de nakoming der voorwaarden, welk bedrag aan de gemeente vervalt, indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan, tenzij Burgemeester en Wethouders in bij zondere gevallen, te hunner beoordeling, niettemin tot ge hele of gedeeltelijke teruggave van de waarborgsom be sluiten. Bij voldoening aan de voorwaarden wordt op aan vrage de waarborgsom teruggegeven; 3. de rooiing voor de bebouwing zal door de Dienst der Ge meentewerken worden aangegeven; 4. zolang de erfpacht niet met toestemming van Burgemeester en Wethouders is overgedragen, mag bebouwing door derden niet plaats hebben 5. de acte van erfpacht moet notarieel worden verleden bin nen een door Burgemeester en Wethouders te stellen ter mijn; 6. voor het overige zijn op deze afstand in erfpacht van toepassing - voor zover mogelijk en met het bovenstaande niet in strijd - de bepalingen betreffende de uitgifte in erfpacht van bouwterreinen, gelegen tussen Oostersingel en Cambuursterpad en toebehorende aan de Gemeente Leeuwar den. Leeuwarden, 16 November 1950. Burgemeester en ?/ethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. erzonden 18 November 1950. T.BAKKER, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 628