F 11 In Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950- BIJLAGE NO. 212. BIJLAGE NO. 212. Aan de Gemeenteraad. Van de firma Terpstra en Jasper, huidenhande1alhier, ontvingen wij het verzoek om haar, ten behoeve van de stich ting van een huidenzouterijin huur af te staan een gedeel te van het terrein van het Openbaar Slachthuis aan de Sneker- trekweg. De door adressante aangevraagde oppervlakte bedraagt 6 x 18 m 108 m2. Op de bij de stukken overgelegde situatietekening is het terrein in blauwe kleur aangegeven. De tussen dit terrein en het bestaande gebouw gelegen terreinstrookter breedte van 10 m ,is door de Pa. R.S. van Buren, huidenhandel en vellenbloterijte Bolsward, aange vraagd voor uitbreiding van haar bedrijf ter plaatse; de onder handelingen dienaangaande zijn echter nog niet geëindigd. Een huurprijs van f. 0,30 per m2 per jaar, overeenkomende met die, welke ook voor de overige in huur afgestane stukken grond deel uitmakende van het terrein van het Openbaar Slachthuis, betaald wordt, komt ons zeer wel aanvaardbaar voor. Overigens kunnen de gebruikelijke voorwaarden toepassing vinden. Blijkens haar bij de stukken gevoegde schrijven gaat adres sante met het hierbovenbedoelde voorstel accoord. Wij geven Uw Vergadering mitsdien in overweging te beslui ten: aan de FIRMA TERPSTRA EN JASPER, huidenhandelalhier, met ingang van 1 Januari 1951, voor de tijd van éen jaar, met stilzwijgende verlenging van jaar tot jaar, indien niet tenminste zes maanden voor het einde van een huurjaar opzeg ging door een der partijen heeft plaats gehad, ten behoeve van de stichting van een gebouw voor het zouten van huiden, te verhuren een strook grond, op de hierbijbehorende situatie tekening in blauwe kleur aangegeven, ter grootte van 108 m2 (6 x 18 m)deel uitmakende van het terrein van het Openbaar Slachthuis, kadastraal bekend Gemeente Leeuwarden, Sectie G, no. 13851, tegen een huurprijs van f. 0,30 per m2 per jaar en voorts op de overeengekomen voorwaarden, zoals deze zijn neer gelegd in het tot de Pa. Terpstra en Jasper gerichte (bij de stukken overgelegde) schrijven van Burgemeester en Wethouders van 1 November 1950, no. 7778. Leeuwarden, 17 November 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. Verzonden 18 November 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 629