Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.213. BIJLAGE NO. 213. Aan de Gemeenteraad. Blijkens de bij de stukken overgelegde verklaring, is Mw. Wed. A. Tichelaar, geb. Rozema, alhier, eigenares van het perceel Harlingertrekweg no.77, bereid dit perceel aan de ge meente in eigendom over te dragen tegen een koopsom van f.3000,-. In verband met het door Uw Raad in beginsel goedgekeurde plan tot verbetering van de Harlingertrekvaart (tussen de Ver- laatsbrug en het Van Harinxmakanaal)is het bezit van het be doelde pand voor de gemeente van belang. De percelen Harlingertrekweg nos. 68, 69, 70 en 75 zijn in de jaren 1948 en 1949 reeds door de gemeente ten behoeve van het bovenbedoelde plan aangekocht. De daarvoor betaalde koop sommen bedroegen resp. f. 2900,-- (grootte 1,20 a.f. 2620,-- (grootte 0,89 a.f. 2700,-- (grootte 0,89 a.en f. 2700,-- grootte 0,86 a.De gevraagde prijs voor het onderhavige perceel bedraagt f. 3000,--, welk bedrag ons billijk voorkomt, gezien de grootte (1,40 a.de ligging (Westelijk hoekperceel) en de algemene toestand van het perceel. Onder overlegging van de betrekkelijke stukken,stellen wij U voor te besluiten tot aankoop van Mw. Wed. A. TICHELAAR, geboren ROZEMA, c.s., alhier, van het perceel Harlingertrekweg no. 77, kadastraal bekend Gemeente Leeuwarden, Sectie D, no. 1785, huis en erf, groot 1,40 are, tegen een bedrag van f. 3000,--, onder bepaling, dat de op de overdracht vallende kosten komen voor rekening van de gemeente. Leeuwarden, 4 December 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. Verzonden 6 December 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 630