11 ■I I "I Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950= BIJLAGE NO. 214. BIJLAGE NO. 214. Aan de Gemeenteraad. Blijkens de hij de stukken overgelegde verklaring is J.H. van Assen, wonende te Houtigehageeigenaar van het perceel Harlingertrekweg no. 71, alhier, bereid dit perceel aan de gemeente in eigendom over te dragen voor de som van f. 2700,--. In verband met de plannen tot verbetering van de Har- lingertrekvaart en de Harlingertrekweg, welke plannen door Uw Raad in beginsel reeds werden goedgekeurd, is het bezit van dit pand voor de gemeente van belang. De op de bij de stukken overgelegde tekening blauw ge kleurde percelen zijn reeds eerder voor het bovengenoemde doel door de gemeente aangekocht. De voor deze percelen, met uitzondering van de beide hoekpercelenbetaalde koop sommen bedroegen f. 2700,--. De gevraagde prijs ad f.2700, voor het perceel Harlingertrekweg no. 71, dat in grootte ongeveer gelijk is aan de overige reeds voor deze som ge kochte percelen, komt ons billijk voor. Wij geven U dan ook in overweging te besluiten tot aan koop van J.H. VAN ASSEN, te Houtigehage, van het perceel Harlingertrekweg no.71, kadastraal bekend Gemeente Leeuwar den, Sectie D, no. 1348, huis en erf, groot 0,88 are, tegen een bedrag van f. 2700,--, onder bepaling, dat de op de over dracht vallende kosten komen voor rekening van de gemeente. Leeuwarden, 5 December 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A..M. VAN DER KEULEN, Burgemeester. T.BAKEER, Secretaris. Verzonden 6 December 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 631