Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.215 BIJLAGE NO.215. Aan de Gemeenteraad. De eigenaren van de percelen Breedstraat no.53 en Grote Kerkstraat no. 46 hebben ons medegedeeld, dat zij genegen zijn de grond van de bij hun percelen behorende stoepen kosteloos aan de geme ente in eigendom over te dragen, met dien verstande echter, dat ten aanzien van het perceel Grote Kerkstraat no.46, deze overdracht alleen betrekking heeft op het strookje grond, gelegen in de Bontepapesteeg Aangezien het bezit van deze stroken grond voor de gemeente van belang is te achten, is het gewenst deze grond in eigendom over te nemen. Wij geven Uw Vergadering mitsdien in overweging te besluiten: kosteloos in eigendom over te nemen: a. van W. v.d. VEGT, alhier, de grond van de voor het perceel Breedstraat no.53 gelegen stoep, deel uitmakende van het per ceel, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie A, no.225; b. van G. Vennoma, alhier, de grond van de bij de percelen Grote Kerkstraat no.46 en Bontepapesteeg no.8 behorende grondstrook, voorzover gelegen in de Bontepapesteeg, deel uitmakende van de percelen, kadastraal bekend alsvoren, Sectie nos.2 007 en 348, zulks onder de volgende voorwaarden: 1. alle kosten, op de overdracht vallende, zijn voor rekening der gemeente Leeuwarden; 2. bij trottoir aanleg door de gemeente blijft het uitkomende materiaal desverlangd het eigendom van de verkopers en wordt het door de gemeente kosteloos naar een door hen aan te wijzen plaats binnen de gemeente vervoerd; 3. wanneer ten gevolge van de trottoiraanleg werkzaamheden aan de gevels van de percelen Breedstraat no.53, Grote Kerkstraat no.46 en Bontepapesteeg no.8 nodig zijn, geschieden deze door en voor rekening der gemeente, en overigens op de gebruikelijke en andere, door Burgemeester en Wethouders nodig geachte, voorwaarden. Leeuwarden, 5 December 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. TBAKKER, Secretaris Verzonden 6 December 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 632