Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE U0.215. BIJLAGE NO.216. Aan de Gemeenteraad. Op 31 December 1950 eindigt de door de gemeente met de N.Y. Ned. Thermo-Chemische Fabrieken, te Hilversum, gesloten overeenkomst, betrekking hebbende op de destructie van afge keurd vee en vlees volgens de bepalingen van de Yleeskeurings- wet en de Veewet. Bij het sluiten van de bedoelde overeehkomst in 1947 werd verwacht, dat de landelijke regeling der destructie, overeen komstig het Destructiebesluit 1942, vóór 1 Januari 1951 zijn beslag zou krijgen. Zulks is echter nog niet geschied en het is niet zeker, dat de terzake vereiste ministeriele beslissing nog vóór genoemde datum zal vallen. In verband hiermede is het noodzakelijk de thans geldende overeenkomst te verlengen, aangezien de destructie niet kan worden uitgevoerd dan op grond van de thans bestaande, of althans niet in strijd met het Destructiebesluit zijndeafspraken. In de momenteel geldende overeenkomst is in artikel 4 opgenomen de regeling, volgens welke door de gemeente aan de N.V. N.T'.F. een bijdrage wordt verleend ter verzekering van een exploitatie zonder verlies over de jaren, dat de destruc tor van de N.V. N.T.F. in bedrijf is geweest. Het verlenen van deze bijdrage geschiedt slechts zolang en voorzover dit, ter beoordeling van de Directie van de Vereniging van Neder landse Gemeenten, nodig is. Genoemde Directie oordeelt thans, dat het voortbestaan van deze regeling niet noodzakelijk is. De N.V. N.T.F. stelt daarom voor het artikel 4 der overeen komst in te trekken. Onzerzijds bestaat uiteraard tegen dit voorstel geen bezwaar. In verband met het vorenstaande geven wij U onder over legging van de stukken in overweging te besluiten- 1. de met de N.V. NED. THERMO-CHEMISCHE FABRIEKEN gesloten overeenkomst, d.d. 24 Februari 1947/5 Maart 1947, omtrent de destructie van afgekeurd vee en vlees volgens de be paling van de Vleeskeuringswet en de Veewet, te verlengen tot 1 Januari 1952, tenzij vóór die datum door de Regering een afwijkende overeenkomst tussen de gemeente en de N.V. N.T.F. verplicht wordt gesteld, in welk geval de overeen komst eindigt op de datum, waarop de genoemde verplichting ingaat 2. de bestaande overeenkomst te wijzigen in die zin, dat de bijdrage door de gemeente, als bedoeld in artikel 4 van de overeenkomst, vervalt. Leeuwarden, 5 December 1950. Burgemeester en 7/ethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. Verzonden 6 December 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 633