Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1 950- BIJLAGE HO.21 7. BIJLAGE ITO. 217. Aan de Gemeenteraad. Yan de heer J.H.Timmer, alhier, bereikte ons het ver zoek om hem de ten noord-oosten van het bij raadsbesluit van 25 April 1950 aan hem afgestaan terrein nabij de Snekertrekweg gelegen grond voor de uitbreiding van zijn bedrijf in koop af te staan. De gemeente heeft aldaar thans nog de vrije beschik king over een terrein ter breedte van 20,40 meter. Yerder ontvingen wij van de heer L.S.BrouwersEmmakade no. 1 alhier, een verzoek om voor zijn fabriek van Stal- en Hijs- inrichting, eveneens een terrein aldaar in koop te mogen ont vangen ter breedte van ten minste 30 meter. Inwilliging van deze beide verzoeken is, waar slechts een terrein ter breedte van 20,40 meter beschikbaar is, uiteraard niet mogelijk. Intussen heeft echter de Clichéfabriek "Ericlez" IT.V. in oprichting, aan welke bij üw besluit van 11 Mei 1949 het aan bovenbedoelde gemeentegrond grenzend terrein in koop werd af gestaan, ons medegedeeld, dat zij moet afzien van de koop, daar de door haar voorgenomen oprichting ener clichéfabriek vooralsnog geen doorgang zal vinden. Hoewel de gemeente van zelfsprekend niet zonder meer zou behoeven te berusten in de mededeling van genoemde vennootschap, dat afgezien wordt van een koop, waaromtrent reeds 1jaar geleden tussen partijen volledige overeenstemming bestond, menen Burgemeester en Wet houders niettemin, dat intrekking van het raadsbesluit van 11 Mei 1 949, waarbij de bedoelde grond aan de -Clichéfabriek "Ericlez" ÏT.V. werd verkocht, aanvaardbaar kan worden geacht, nu deze intrekking aan de gemeente de gelegenheid biedt om de beide hierboven genoemde aanvragers van grond te helpen. Ten gevolge van de intrekking van het raadsbesluit van 11 Mei 1 949 zal de gemeente ter plaatse de vrije beschikking ver krijgen over een terrein met een breedte van totaal 38,40 me ter. In verband met het feit, dat ook deze breedte nog niet voldoende is om ten volle aan de aanvragen van bovengenoemde industriëlen te kunnen voldoen, hebben wij nader overleg met belanghebbenden gepleegd omtrent de verdeling. Bij dit overleg is ten slotte met de betrokkenen overeenstemming verkregen in dier voege, dat aan de heer Timmer, die thans zijn onderneming drijft onder de naam "N.V.Tibagro"in aansluiting aan het hem reeds afgestaan terrein alsnog een strook van 9,20 meter wordt afgestaan, waardoor de totale breedte van zijn terrein dus 44,20 meter zal bedragen, terwijl de aan de heer Brouwers te verkopen grond een breedte van 29,20 meter zal krijgen. Yoor deze verkopen kunnen verder do voorwaarden, welke voor de ove rige aldaar verkochte industrieterreinen hebben gegolden, wor den aangehouden. De belanghebbenden kunnen zich daarmede ver enigen. Onder aanbieding van de betrekkelijke stukken geven wij derhalve Uw Vergadering in overweging te besluiten: A. in trekken Uw besluit van 11 Mei 1 949, no.3830, voor zover de onder III opgenomen verkoop van industrieterrein aan de ÏT.V. Clichéfabriek "Friclez" i.o. betreft," B. aan de firma J.H.Timmer, thans handelende onder de naam "TT. V.Tibagroilalhier, in aansluiting aan het haar bij raadsbesluit van 25 April 1950, no.3604, verkochte terrein, in koop af te staan een strook ten noord-oosten van dat terrein gelegen grond, deel uitmakende van het perceel, kadastraal bekend Gemeente Leeuwarden, Sectie G, no.13917, ter breedte langs de weg gemeten van 9.20 meter en ter diepte van ongeveer 55 meter, op de bijbehorende situatie tekening blauw omlijnd aangegeven, "zulks"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 634