Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1 950. BIJLAGE HO.21 7 zulks onder de navolgende voorwaarden: 1de prijs van de grond bedraagt f. 5,50 per m2; 2. de koopster is verplicht ten genoegen van Burgemeester en Wethouders een behoorlijke afscheiding te plaatsen op de grenzen van het doorhaar gekochte terrein, behal ve daar, waar door naastlegers reeds een afscheiding is aangebracht; 3. de kosten van overdracht, daaronder begrepen die voor de uitmeting door een landmeter van het kadaster en die voor het maken van een notarieel afschrift der akte ten behoeve van het gemeente-archiefkomen voor rekening van de koopster; 4. binnen een half jaar na de datum van verkrijging in ei gendom van het perceel moet met de bebouwing van het terrein een aanvang worden gemaakt; 5. indien een gedeelte van het verkochte terrein wordt be stemd als opslagterrein, dient dit gedeelte door een gemetselde muur van de naastleger te worden afgeschei den; C. aan L.S.Brouwers, Emmakade no.1alhier, in koop af te staan het nabij de Snekertrekweg gelegen industrieterrein, grenzende aan het onder B bedoelde terrein, ter breedte langs de weg gemeten van ongeveer 29,20 meter en ter diep te van 55 meter, kadastraal bekend Gemeente Leeuwarden, Sectie O, no.13849, en een gedeelte van het perceel, kadas traal bekend Gemeente en Sectie alsvoren, no.13917, op de bijbehorende situatietekening rood-omlijnd aangegeven, zulks onder de navolgende voorwaarden: 1de prijs van de grond bedraagt f. 5,50 per m2; 2. de koper is verplicht ten genoegen van Burgemeester en Wethouders een behoorlijke afscheiding te plaatsen op de grenzen van het door hem gekochte terrein, behalve daar, waar door naastlegers reeds een afscheiding is aangebracht 3. de kosten van overdracht, daaronder begrepen die voor de uitmeting door een landmeter van het kadaster en die voor het maken van een notarieel afschrift der akte ten behoeve van het gemeente-archiefkomen voor rekening van de koper 4. binnen een half jaar na de datum van verkrijging in ei gendom van het perceel moet met de bebouwing van het terrein een aanvang worden gemaakt; 5. indien een gedeelte van het verkochte terrein wordt be stemd als opslagterrein, dient dit gedeelte door een gemetselde muur van de naastleger te worden afgeschei den. Leeuwarden, 5 December 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A„A.M. VAN DER MEULENBurgemeester. T.BAKKER, Secretaris. Verzonden 6 December 1950. Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJL/,GE NO.218. BIJL'',GE NO. 218. Aan de Gemeenteraad. Het bestuur van het waterschap "Het Lang Deel" heeft zich bij schrijven, ingekomen d.d. 11 Mei j.l.tot ons College ge wend met de mededeling, dat in een rondschrijven van Gedepu teerde Staten van Friesland, gericht aan de besturen van de waterschappen in deze provincie, is verzocht om onbelangrijke waterwegen, zoals geen nut meer doende opvaarten, waar dat mogelijk is, van het boezemwater af te dammen en in te sluiten, om zodoende de polder- en waterschapsdijken in te korten. In verband met dit rondschrijven heeft de afdamming plaats gehad van de opvaart uit de Greuns, doel uitmakende van het perceel, kadastraal bekend gemeente Huizum, Sectie H, no.197, gelegen ten Zuiden van het dorp Hempens, welke opvaart op de bij de stukken overgelegde situatietekening in lichtblauwe kleur is aangegeven. Het waterschapsbestuur deelt in het bedoelde schrijven tevens mede, dat het zijnerzijds op prijs zal worden gesteld, indien van gemeentewege wordt bevorderd, dat deze binnen het poldergebied van het waterschap "Het Lang Deel" gelegen op vaart aan dit waterschap in eigendom wordt overgedragen. Naar onze mening bestaat tegen de gevraagde eigendomsover dracht geen bezwaar. De onderwerpelijke opvaart heeft voor de gemeente geen enkele betekenis, terwijl de gemeente door over dracht ontheven zal worden van haar verplichting om d-?2e opvaart te onderhouden. In verband met het vorenstaande geven wij Uw Raad dan ook in overweging te bes luiten aan het waterschap "Het Lang Deel", gelegen in de gemeenten Idaarderadeel en Leeuwarden, voor een bedrag van f. 1,-- in eigendom over te dragen de opvaart ten Zuiden van het dorp Hempens, lopende van het vaarwater de Greuns naar het gehucht Zuiderburen, deel uitmakende van het perceel, kadastraal be kend gemeente Huizum, Sectie H, no. 197, ten Zuiden en ten V/est en begrensd door de percelen, kadastraal bekend alsvoren nos. 196, 193 en 194, ten Noorden en ten Oosten begrensd door de percelen, kadastraal bekend alsvoren nos. 180, 187, 189 en 190, onder voorwaarde, dat alle op het onroerend goed rus tende lusten en lasten door het waterschap, voornoemd, worden overgenomen en voorts onder bepaling, dat de kosten, op de overdracht vallende, ten laste van de verkrijger komen. Leeuwarden, 6 December 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. Verzonden 9 December 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 635