IIII Bijlage "tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.219. BIJLAGE NO. 219. Aan de Gemeenteraad. Bij Uw besluit van 28 September 1949, no. 7414, is Prof. Dr. C.G. Wagenaar, met toepassing van artikel 106, 2e lid, van het Algemeen Ambtenarenreglement, na het berei ken van de 65-jarige leeftijd, tot wederopzegging gehand haafd als leraar in het Hebreeuws aan het Stedelijk Gymna sium. Gegeven de geringe belangstelling voor genoemd vak en de financiële consequenties voor de gemeente lijkt het ons wenselijk, zulks in overeenstemming met het gevoelen van de betrokkene, zijn vaste aanstelling om te zetten in een tij delijke. Besluit Uw Raad overeenkomstig ons voorstel dit ontslag te verlenen, dan stelt het College van Curatoren Uw Vergadering voor hem met ingang van gelijke datum tijdelijk aan te stellen. Onder overlegging van de betrekkelijke stukken geven wij U dan ook in overweging te besluiten: aan Prof.Lr. C.G. Wagenaar met ingang van 1 Januari 1951 eervol ontslag te verlenen als leraar in vaste dienst aan het Stedelijk Gymnasium. Leeuwarden, 7 December 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. Verzonden 9 December 1950-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 636