91 ui 'ft Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE EO.220. BIJLAGE EO. 220. Aan de Gemeenteraad. Ingevolge artikel 55 ter, 1ste lid, der Lager-onderwijswet 1920 moet door de Gemeenteraad voorlopig worden vastgesteld: a. het bedrag, dat de gemeente voor de openbare lagere scholen, onderscheidenlijk voor gewoon-voortgezet gewoon-en uitge breid lager onderwijs, in 1949 heeft uitgegeven ter bestrij ding van de kosten, bedoeld in artikel 55onder e tot en met h en p der wet, alsmede die van instandhouding, met dien verstande, dat deze, voorzover betreft de kosten voor het aanschaffen van schoolboeken, leermiddelen en schoolbehoeften, bedoeld in artikel 55, onder f, alleen in aanmerking komen, indien deze aanschaffing gestrekt heeft tot vervanging van leer- en hulpmiddelen, die tengevolge van langdurig gebruik niet meer gebruikt kunnen worden, of tot aanvulling van de voorraad van schoolbehoeften in verband met de vermindering door verbruik; b. het bedrag, dat overeenkomstig het krachtens artikel 55 bis per leerling bepaalde bedrag, in verband met het aantal leer lingen van de openbare scholen, voor 1949 beschikbaar was ge steld c. indien het onder a bedoeld bedrag verschilt van dat onder b, het bedrag van het verschil. Met behulp van de cijfers, genoemd in de gemeenterekening over 1949, is de volgende berekening opgemaakt: L.O. V.G.L.O. U. L. 0. Kosten van instandhouding van schoollokalen, alsmede van ter reinen voor het onderwijs in lichamelijke oefening 22.554,24 5.098,82 I I 3-826,36 1 Geringe en dagelijkse repara- tiê'n, als bedoeld in art. 1619 van het Burgerlijk Wetboek Onderhoud van schoolmeubelen, aanschaffen en onderhouden van schoolboeken, leermiddelen en schoolbehoeften 40.517,57 5.360,01 9.139,52 Verlichting, verwarming en schoonhouden van schoolgebouwen 62.394,74 10.633,62 27.007,14 Kosten van schoolbibliotheken 1.137,92 263 83 508,22 Andere uitgaven ter verzekering van de goede gang van het onder wijs 5- 643,39 4 033 81 1.322,97 Totaal f. 132.247,86 25.390,09 41.804,21 1 De uitgaven voor het openbaar gewoon lager-voortgezet gewoon lager-en uitgebreid lager onderwijs moeten nog worden verminderd met onderscheidenlijk f. 5577,09, f« 543,79 en f. 6835,81, we gens opbrengst van de verkoop van werkstukken, gemaakt bij het handwerkonderwijsvergoeding voor verlichting, verwarming, enz., voortvloeiende uit het gebruik der schoollokalen voor particuliere doeleinden, vergoeding voor verlichting, verwarming, enz., komen de ten laste van de Middelbare- en de Lagere Avondhandelsschool »we-u

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 637