Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950= BIJLAGE NO.220. wegens medegebruik van gemeenteschool no.4 en van het in gemeenteschool no.4 ondergebrachte bureau van de school artsen. Het juiste kostenbedrag van het openbaar onderwijs bedroeg dus over 1949 a. voor het gewoon lager onderwijs: f. 132.247,86 - f. 5.577,09 f. 126.670,77; b. voor het voortgezet gewoon lager onderwijs: f. 25.390,09 - f. 543,79 f. 24-846,30; c. voor het uitgebreid lager onderwijs: f. 41.804,21 - f. 6.835,81 f. 34-968,40. Het krachtens artikel 55 bis der Lager-onderwijswet 1920 beschikbaar gestelde bedrag is voor het jaar 1949 ingevolge het 2e lid van dit artikel vastgesteld op f. 24,51 voor het gewoon lager-, op f. 39,27 voor het voortgezet gewoon lager- en op f. 37,02 voor het uitgebreid lager onderwijs. Het gemiddelde aantal leerlingen voor het openbaar gewoon-, voortgezet gewoon- en uitgebreid lager onderwijs heeft over 1949 bedragen, respectievelijk 4305 2/3, 441 2/3 en 901. Op grond van het vorenstaande geven wij U in overweging te besluiten a. het bedrag, dat de gemeente over het jaar 1949 werkelijk heeft uitgegeven voor de kosten, bedoeld in artikel 55 bis der Lager-onderwijswet 1920, voorlopig vast te stellen op f. 126.670,77 voor het gewoon-, op f. 24.846,30 voor het voortgezet gewoon- en op f. 34.968,40 voor het uitgebreid lager onderwijs; b. het bedrag, dat, overeenkomstig het krachtens artikel 55 bis per leerlxng bepaalde bedrag in verband met het gemiddelde aantal leerlingen der scholen over 1949 beschikbaar is ge steld voor de sub a bedoelde uitgaven, voorlopig vast te stellen op: 4305 2/3 x f. 24,51 f. 105.531,89 voor het gewoon-, op 441 2/3 x f. 39,27 f. I7.344,25 voor het voortgezet gewoon- en op 901 x f. 37,02 f. 33.355,02 voor het uitge breid lager onderwijs c. het verschil tussen de sub a en b bedoelde bedragen voor lopig vast te stellen als volgt: -het bedrag sub a voor het gewoon lager onderwijs is f. 21.138,88 meer dan het bedrag sub b voor dat onder wijs het bedrag sub a voor het voortgezet gewoon lager onderwijs is f. 7502,05 meer dan het bedrag sub b voor dat onderwijs; het bedrag sub a voor het uitgebreid lager onderwijs is f. 1613,38 meer dan het bedrag sub b voor dat onderwijs. Leeuwarden, 7 December 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER 1EULEN, Burgemeester. TBAKKERS e cre tar is Verzonden 9 December 1950- Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1 950. BIJLAGE NO.221 BIJLAGE NO. 221 Aan de Gemeenteraad. In verband met de afwezigheid wegens ziekte van de Gemeente-ontvanger van 28 Juni tot 1 October 1950 is de hoofd commies ten kantore van de Ontvanger, S.van Althuis, geduren de dit tijdvak belast geweest met de waarneming van diens ambt. Aangezien ten gevolge van de bedoelde waarneming de betrok kene de volle verantwoordelijkheid van het ontvangersambt heeft gedragen, moet het, nu in verband met het bepaalde in artikel 1 der Gemeentewet de voor de Gemeente-ontvanger gel dende bezoldigingsregeling niet op de heer Van Althuis als waarnemer van toepassing is, billijk worden geacht, dat de be staande algemene regeling van de toekenning van tijdelijke vergoedingen in gevallen van waarneming van hogere functies, vervat in het 2e lid van artikel 17 van het Algemeen Ambtena renreglement voor hem toepassing zal vinden. Waar artikel 17 van het Algemeen Ambtenarenreglement spreekt van een wedde, welke zou worden genoten bij "bevorde ring" tot het ambt, waarin wordt vervangen en het niet geheel buiten twijfel is, of een eventuele benoeming van een ambte naar ten kantore van de Ontvanger tot Gemeente-ontvanger als een "bevordering" kan worden aangemerkt, is echter de vraag gerezen, of artikel 17, tweede lid, van het Algemeen Ambtena renreglement ten deze wel toepasselijk kan worden geacht. Ten einde nu op dit punt elke twijfel weg te nemen, komt het ons gewenst voor, dat voor de toekenning van de gebruikelijke vergoeding in gevallen als het onderhavige een speciaal raads besluit wordt genomen. Wij stellen Uw Raad dan ook voor aan de hoofdcommies ten kantore van de Gemeente-ontvanger ter zake van de waarneming van de functie van de Gemeente-ontvanger gedurende het tijd vak ran 28 Juni 1950 tot 1 October 1950 een tijdelijke ver goeding toe te kennen, berekend naar het verschil tussen de wedde van de betrokkene en de minimum wedde van de Gemeente ontvanger, zulks overeenkomstig het bij de stukken overgeleg de ontwerp-besluit. Leeuwarden, 7 December 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. TBAKKERSe cr etar i s Verzonden 9 December 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 638