Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1 950* "BIJLAGE NO.222. BIJLAGE NO.222 Aan de Gemeenteraad. Daar het in de practijk wenselijk is gebleken om de conoierge van de gemeentescholen nos4 en 18 in de onmiddel lijke nabijheid van de scholen te doen wonen, hebben Burge meester en Wethouders aan de Directeur der Gemeentewerken op dracht gegeven een onderzoek in te stellen naar de mogelijk heid van de bouw van een conciërgewoning op een voor dat doel geschikt te achten plaats. Het ter zake ingestelde onderzoek nu heeft uitgewezen, dat vlak tegenover de scholen, op de hoek van de Nieuweburen en de Opgang een dubbele woning (onder en bovenwoning) zal kunnen worden gebouwd, waarvan dan na ge reedkoming een woongedeelte aan de concierge zou kunnen worden toegewezen. Voor de bouw van deze woning (waarvoor aan Uw Raad zeer spoedig het nodige voorstel ter beslissing zal worden voorgelegd) zal hot nodig zijn, dat de gemeente de beschikking krijgt over het thans braak liggende terrein, kadastraal be kend Gemeente Leeuwarden, Sectie A no.2019, ter grootte van 141 m2, welk perceel in eigendom toebehoort aan J.S.Lubberts Nieuweburen 53, alhier. Laatstgenoemde is, blijkens de bij de stukken overgelegde verklaring, bereid het bedoelde perceeltje aan de gemeente te verkopen voor de som van f. 1500,-. Gezien het grote belang, dat de gemeente bij de aankoop van het perceel heeft, komt deze prijs ons aanvaardbaar voor. Ook het Prijzenbureau voor Onroerende Zaken in het Ambtsgebied Leeuwarden kan zich, reke ning houdende met de omstandigheden, met het bedrag ad f.1500,- ver enigen. De tegenwoordige eigenaar heeft als voorwaarde voor de ver koop gesteld, dat ten behoeve van het pand Nieuweburen 53 over het te verkopen perceel een bestrate achteruitgang met inrit, ter breedte van ten minste 1,50 m op kosten van de gemeente zal worden aangelegd, zulks ter vervanging van de bestaande uitgang, welke bij het bebouwen van het perceel komt te ver vallen. Verder stelt de eigenaar nog als voorwaarde, dat ge durende de eerste 25 jaren na de datum van verkoop van het perceel in het daarop te bouwen pand geen winkelbedrijf mag worden gevestigd. Tegen inwilliging van deze voorwaarden be staan bij ons geen bezwaren. Wij geven U dan ook, onder overlegging van de stukken in overweging; I. te besluiten tot aankoop van J.S.LUBBERTS, Nieuweburen no.53, alhier, van het perceel, kadastraal bekend Gemeente Leeuwarden, Sectie A no.2019, groot 141 m2, voor een bedrag van f. 1500,- en voorts onder de volgende bepalingen; 1. de verkoper verkrijgt over het te verkopen perceel ten be hoeve van zijn pand Nieuweburen 53 een bestrate achteruit gang met inrit, ter breedte van ten minste 1,50 m, naar de straat, genaamd"De Opgang", een en ander op kosten van de gemeente aan te leggen; 2. gedurende de eerste 25 jaren na de datum van verkoop van het perceel mag in het daarop te bouwen pand geen winkel bedrijf worden gevestigd; 3. de op de eigendomsoverdracht vallende kosten komen geheel voor rekening van de Gemeente Leeuwarden; II. het perceel, kadastraal bekend Gemeente Leeuwarden, Sectie A no. 2019, onder te brengen in het Grondbedrijf. Leeuwarden, 8 December 1 950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester, zonden 9 December 1950. T.BAKKER, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 639