Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.223. wijzigingen aan het in gebruik gegevene mogen alleen met toestemming van de gemeente worden aangebracht; bij het beëindigen van de gebruikstijd, anders dan door eigendomsoverdracht aan koopster, moet deze het bij haar in gebruik zijnde perceelsgedeelte, voorzover de gemeente zulks noodzakelijk acht, in de oorspronkelijke staat terug brengen gedurende deze gebruikstijd verleent de gemeente, voor geval zij tot verkoop van het gebouw mocht overgaan, aan koopster optie de eventuele koopprijs zal alsdan door twee deskundigen worden vastgesteld, één aan te wijzen door de gemeente, één door koopster, zullende, voor geval deze deskundigen niet tot overeenstemming kunnen komen, een derde deskundige, door beide partijen in gezamenlijk overleg, worden aangewezen; gedurende de gebruikstijd verleent de gemeente koopster toegang tot het gehuurde van de openbare straat af over het gemeentelijk eigendom ter plaatse; 7. de zich in de Westelijke gevel van het magazijngebouw be vindende ramen, welke zich op minder dan 2 m' van de grens van het te verkopen terrein bevinden, mogen te allen tijde daarin blijven met een oppervlakte en op de wijze, zoals deze thans verkeren; 8. de zich in het terrein bevindende transportleiding naar de gashouders moet blijven bestaan; de gemeente behoudt het recht in het terrein van het verkochte te allen tijde werkzaamheden aan deze leiding te verrichten, zonder deswege eventuele kosten aan koopster verschuldigd te zijn; werkzaamheden aan de transportleiding zullen steeds zo danig geschieden, dat het bedrijf van koopster hiervan zo weinig mogelijk hinder ondervindt; beschadigingen aan eigendommen van koopster, welke het gevolg zijn van door de gemeente aan de transportleiding uit te voeren werkzaamheden, zullen door de gemeente voor rekening van de gemeente worden hersteld; indien te eniger tijd mocht blijken, dat de plaats van de transportleiding hinderlijk is voor door koopster uit te voeren uitbreiding van haar gebouwen, zal de gemeente aan het verleggen van de transportleiding haar medewerking verlenen, indien de belangen van de gemeente zich hiertegen niet verzetten, met dien verstande evenwel, dat alsdan de uit die wijziging voortvloeiende kosten door koopster aan de gemeente zullen worden vergoed; koopster zal zich onthouden van alles, wat de veiligheid en de deugdelijkheid van de transportleiding in gevaar kan brengen en zal er voor waken, dat aan de transportleiding door de uitoefening van haar bedrijf en wat daarmede samen hangt, geen schade wordt toegebracht; 9. de zich in de gebouwen bevindende machinerieën e.d., eigen dom van de Gemeente-Lichtbedrijvenzullen door deze bedrij ven vóór 1 Februari 1951 worden verwijderd; wanneer het verwijderen van de koeler breekwerk in de opgaande buiten- en binnenmuren ten gevolge heeft, of andere voor de overdracht door of namens de gemeente uit te voeren werkzaamheden ernstige beschadigingen van de bouwwerken medebrengen, zal de gemeente de daarvan het gevolg zijnde schade herstellen of vergoeden, voorzover de door koopster voorgenomen verbouwing der opstallen zulks noodzakelijk maakt de gemeente behoudt het recht de cokesberging op het ver kochte tot 1 Juli 1951 in stand te houden; de materialen van deze cokesberging blijven eigendom van de gemeente; Bijlage +ot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Lee: aarden, 1950. BIJLAGE NO.223. 10. in de koop zijn begrepen alle beschoeiingen en kademuren langs het verkochte en de in de grond aanwezige kabels en leidingen, met uitzondering evenwel van die kabels en leidingen, welke in bedrijf zullen blijven voor het le veren van gas, licht en kracht aan koopster en eigendom der gemeente blijven; eveneens vallen buiten de koop kabels en leidingen van niet-gemeentelijke openbare nutsbedrijven; de afscheidingen, welke het verkochte van de openbare straat afscheiden, komen in eigendom en onderhoud bij koopster; de afscheidingen, welke de scheiding vormen van het ver kochte en ander gemeentelijk eigendom, worden massaal; alle overige afscheidingen worden het eigendom van koop ster de koopster draagt in de kosten van het onderhoud van de sloot, gelegen aan de Westzijde van het verkochte, de helft bij indien en voor zover op de nieuwe eigendomsgrens tussen niet-openbare gemeentegrond en het verkochte afscheidingen worden geplaatst, zullen de daaraan verbonden kosten door de gemeente en koopster ieder voor de helft worden gedragen; 11. de koopster aanvaardt het terrein en de opstallen in de toestand, waarin deze zich, met inachtneming van het hier boven vermelde, ten tijde van de eigendomsoverdracht be vinden 12. indien het niet mogelijk mocht zijn vóór 1 Januari 1951 de koopakte te passeren, zal vóór die datum een voorlopige koopakte door de gemeente en koopster worden getekend; 13. de kosten, op deze overdracht vallende, daaronder begrepen de kosten van de opmeting van de terreinen door een land meter van het kadaster, alsmede de kosten van het leveren van een afschrift van de notariële akten ten behoeve van het gemeente-archiefkomen voor rekening van koopster. Naar uit de sub 5 gestelde bepaling blijkt, zal bij de totstandkoming van de koop de op het terrein staande dienst woning mede worden overgedragen. Dit brengt mede, dat deze dienstwoning door de tegenwoordige bewoner, die belast is met het toez .cht op de eigendommen van de Gemeente-Lichtbedrijven, zal moeten worden ontruimd, met de directeur der Gemeente- Lichtbedri jven zijn wij van mening, dat het noodzakelijk is, dat voor de terreinbaas der Gemeente-Lichtbedrijven ter plaatse een andere woongelegenheid wordt gezocht. Te dien einde is dan ook een plan ontworpen voor hst verbouwen tot woning van een gedeelte van de vroegere werkplaats van de dienst der Gemeente werken Leeuwarderadeelwelke eigendom van de gemeente blijft. Dit plan, waarvan de uitvoering ongeveer f.6500,-- zal kosten (van welk bedrag, naar verwacht mag worden, ingevolge de Premie regeling woningsp1itsing f.1890,-- van het Dijk zal w01den terug ontvangen) en waarmede wij kunnen instemmen, is bij de stukken overgelegd. In verband met het vorenstaande stellen wij u voor te be sluiten: I. de fabrieksterreinen met opstallen, gelegen ten Noorden van de Huizumerlaanalhier, deel uitmakende van het perceel, kadastraal bekend Gemeente Huizum, Sectie B, no. 4777, op de bij dit besluit behorende tekening rood omlijnd aangegeven, te verkopen aan de Firma D.J. STEENSMA ZN.alhier, Wirdu- merdijk 19, voor de som van f. 70.000,-- en verder onder de hiervoor sub 2 t/m 13 gestelde voorwaarden en bepalingen; II. Burgemeester en Wethouders te machtigen tot het verbouwen tot woning van een gedeelte van de vroegere werkplaats van de dienst der Gemeentewerken Leeuwarderadeel, staande op het perceel, kadastraal bekend Gemeente Huizum, Sectie B, no.4777, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening. Leeuwarden, 8 December 1950. Burgemeester en "Wethouders van Leeuwarden, AAM. VAN DER HEULENBurg erne e s t er 10"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 641