II Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950, BIJLAGE NO.224. BIJLAGE WO. 224- Verslag van rapporteurs van het verhan delde in de sectievergaderingen van de Gemeenteraad, met Memorie van Antwoord van Burgemeester en Wethoudersbetref fende de ontwerp-begroting voor het dienstjaar 1951 ALGEMEEN. Enkele leden gaven te ken- De aangekondigde beschouwin- nen algemene beschouwingen gen zullen wij met belangstel- te willen houden. ling afwachten. Enige leden verklaarden Voor de hier uitgesproken waar- zich in het algemeen te kun- dering zijn wij erkentelijk, nen verenigen met het beleid van het College van Burge meester en Wethouders en uitten hun waardering voor de werkkracht van het College. Vele leden stemden toe, Wij delen deze mening, dat de financiële positie der gemeente slechter is ge worden. Naar hun mening moest hierin de oorzaak worden ge zocht van het feit, dat op de ingediende begroting ver schillende op zich zelf nood zakelijke uitgaafposten niet of niet tot voldoende bedra gen waren uitgetrokken. Enige leden zouden gaarne Wij zullen trachten in de loop kennis nemen van een schema van 1951 een globaal schema van van de investeringen, welke de investeringen voor de eerst- naar het oordeel van het Col- komende jaren op te stellen en lege in de eerstkomende ja- zullen dit dan ter kennis van de ren nodig of wenselijk zijn. Raad brengen. In verband met de beperkte mogelijkheden dient de Raad inzicht te hebben in deze zaak, teneinde te kunnen be oordelen, welke investerin gen op een bepaald moment voorrang zullen moeten heb ben. Een dezer leden vroeg, Naar onze mening is de afschrij of op de oude objecten, ge- ving voldoende, zien de veel hogere vervan gingswaarde, wel voldoende wordt afgeschreven. Enkele leden zouden gaarne Ongeveer f. 150.000,-. vernemen, welke uitgaven de op blz3 van de Aanbiedings brief genoemde tweede 5 jaarweddeverhoging voor de ge meente voor het jaar 1 951 met zich brengt. "Een"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 642