- 4 - Enkele leden wezen op de vele klachten over ratten, o.a. aan de lekkumerweg en in Wijtgaard. Wordt aan de lekkumerweg deze rattenplaag veroorzaakt door de verzakte riolering? Gemeentewerken. Een lid stelde de vraag, of het juist is, dat er een vrij groot verloop is van het tech nisch personeel van deze dienst wegens vertrek naar elders. Zo ja, is dit met name voor de staf dan niet zeer ongewenst en zien Burgemeester en Wethouders kans dit verloop tegen te gaan? Tot op heden is slechts in één geval de hulp van de Gemeente - Reiniging ingeroepen ten behoeve van een aan de lekkumerweg gele gen perceel. Een verdelgingsactie is inmiddels aangevangen. Van een verzakte gemeentelijke riolering is ons niets bekend. De mutaties in dit personeel zijn tot op heden niet abnormaal groot Openbaar Slachthuis Een lid sprak er zijn voldoe- Inderdaad zijn, mede ten gevolge ning over uit, dat ondanks ver- van de verhoging van de rechten, hoging van de rechten het bedrijf de uitkomsten van dit bedrijf be- zonder verlies kan werken. vredigend. GEMEENTEBEGROTING Uitgaven Hoofdstuk II Enige leden spraken de hoop uit, dat r'De Ark" het gevraagde subsidie voor eens zal ontvan gen. Zij deelden mede, dat het desbetreffende schip voor nage noeg de helft wordt gebezigd voor clubwerk ten behoeve van jongens .en meisjes, die nog er ger misdeeld zijn dan die, wel ke in "De Stins" leiding ontvan gen. 38 Een lid vestigde, onder verwij zing naar het juist verschenen jaarverslag van de archivaris, de aandacht op de verre van vol maakte huisvesting van het ge meente-archief. 44 Enkele leden achtten het in hoge mate gewenst, dat de ge meente op het gebied der reclame (o.a. in verband met industrie vestiging) zo actief mogelijk optreedt en waren van oordeel, dat het geraamde bedrag van f. 2500,- niet alleen ten volle dient te worden besteed, maar zelfs verhoogd moet worden. Zoals reeds in de Aanbiedings brief is medegedeeld, stellen wij ons voor nader op deze aanvrage terug te komen. Aan de huisvesting van het ar chief kleven inderdaad vele gebre ken. Deze huisvesting vormt een van de vele grote problemen, welke in de komende jaren om een oplos sing vragen. Wij achten deze post vooralsnog voldoende "70" 70 - 5 - Yele leden achtten het wen selijk, dat de Raadsleden kun nen beschikken over een goede kaart van de gehele gemeente. Een lid wil gaarne zijn standpunt uiteenzetten betref fende algemene stedebouwkun- dige vraagstukken in onze ge meente in de ruimste zin. Zodanige voor algemene uitgif te bestemde kaart is niet voor handen. Wij zullen niettemin doen nagaan, in hoeverre aan deze wens kan worden voldaan. Wij wachten dit gaarne af. 78 Wij zullen doen nagaan, of de bestaande toestand, welke dateert Een lid opperde de vraag, of Wijtgaard tot dorp kan worden gepromoveerd. Het werd gewenst van vóór de grenswijziging, kan geacht in de dorpen ook straat- worden verbeterd, namen in te voeren, omdat an ders de huisnummering tot veel misverstand aanleiding geeft. Een ander lid drong aan op het geven van verantwoorde, liefst historisch verantwoor de, namen aan straten, met name in het plattelandsgedeelte der gemeente Hoofdstuk III. Enige leden vroegen, of de bloemenverkoop bij de overweg naar de Schrans niet in strijd is met de ventverordening Wij plegen bij het geven van namen aan straten steeds het ad vies in te winnen van de archi- vari s Dit is niet in strijd met de ventverordening Is het juist, zo werd ge- De burgemeester zal deze en de vraagddat aan een ingezetene, volgende vraag ter vergadering die een nieuw draaiorgel in de beantwoorden, stad wilde exploiteren, daar toe een vergunning is geweigerd? Enkele leden zouden dit be treuren. Een lid stelde de vraag, of de politie wel voldoende per soneel heeft om zich voldoende met de prostitutie-bestrijding bezig te houden. Is het toe zicht op de logementen ook wel voldoende? Een lid vroeg aandacht voor de Stadsautobusdienst. Door het instellen van een 20-minu- tendienst moet de bus zeer snel rijden, hetgeen niet zon der gevaar is Yoorstreek) Bovendien moet het in- en uit stappen zo gehaast gaan, dat verschillende oudjes niet meer met de bus durven. Mede omdat de N.T.M. over goede chauffeurs beschikt, vertrouwen wij, dat zij geen ongelukken zullen veroorzaken. Niettemin zullen wij de gemaakte opmerking ter kennis van de N.T.M. brengen. ■»11 o»

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 644