De straatverlichting werd door enige leden nog niet voldoende geacht. Dit geldt voor enkele hoofdstraten, maar met name ook voor het stadsdeel Huizum. De gaslan taarns in dit stadsdeel bran den bovendien zeer onregel matig. Naambordjes van stra ten zijn hierdoor vaak niet te lezen. Een ander lid attendeerde er op, dat bij de woonsche penhaven elke verlichting ontbreekt Enkele andere leden klaag den over de onoverzichtelijke of onvoldoende verlichting aan de buitenrand der gemeen te (b.v. de Vierhuisterweg en de Badweg). Zijn aan de Bad- weg, hoewel particuliere weg, niet enkele gaslantaarns te plaatsen? Enige leden drongen aan op het treffen van maatregelen, waardoor het meevoeren van rijwielen op de Vrijdag- en Zaterdagmarkt wordt verboden. Een lid vestigde er de aan dacht op, dat op de Zaterdag- markt iemand het recht neemt om op eigen houtje op de open bare weg een fietsenbewaar- plaats in te richten. Verscheidene leden waren van oordeel, dat in zeer veel gevallen wielrijders blijk ge ven zich niet te houden aan de regels van het verkeer; met name wordt onvoldoende de uiterste rechterkant van de weg gehouden. Het rijden in colonne door scholieren dient ook voortdu rend te worden gecontroleerd. Verschillende leden wezen op de moeilijkheden van het verkeer (vooral op Vrijdag, maar ook op andere dagen) bij Amicitia. Een lid was van oor deel, dat reeds een verbete ring zou kunnen worden bereikt door de verkeersweg achter Algehele verbetering van de straatverlichting is naar onze mening niet noodzakelijk en om redenen van financiële aard niet uitvoerbaar Bovendien heeft, blijkens een rondschrijven van 7 December j.l. van de vakgroep Electriciteitsbe- drijven, de regering bekend ge maakt, dat, in verband met de ko- lenpositie van ons land, de open bare verlichting met ten minste 20 zal moeten worden beperkt. Wij laten nagaan, op welke wij ze een eenvoudige verlichting kan worden aangebracht. Ook voor de hier bedoelde wegen laten wij nagaan, op welke wijze een eenvoudige verlichting kan worden aangebracht. Wij hebben deze aangelegenheid in overweging genomen. Het geregelde toezicht heeft reeds tot het opmaken van proces verbaal geleid. De burgemeester zal ter verga dering over deze punten spreken. Een plan tot verbetering van dit kruispunt ligt sedert geruime tijd gereed, doch werd om finan ciële redenen tot op heden nog niet tot uitvoering gebracht. Wij hopen, dat dit plan in de loop van 1951 kan worden uitge voerd ühetu het monument van Waling Dijk stra, althans voor fietsers eenrichtingverkeer vanaf de Beursbrug), te herstellen. An dere leden achtten een ver keersregeling ook op andere dagen dan Vrijdag gewenst. Het parkeer-probleem in on ze stad hield vele leden be zig. Sommige leden wezen op het druk parkeren van auto's op Vrijdag op vele zijwegen (soms aan beide kanten) en op trottoirs. Genoemd werden o.a. NieuwewegNieuwestad en Bal- jeestraat. De aandacht van Burgemeester en Wethouders werd gevraagd voor voldoende speciale parkeerplaatsen. Een ander drong aan op in stelling van een commissie om het gehele parkeer-probleem in studie te nemen en een oplos sing aan de hand te doen. Dit zelfde lid wees op het parkeerverbod bij het Eriesch Rundvee Stamboek aan het Zui derplein. Is er een mogelijk heid om een parkeergelegenheid voor beperkte duur (b.v. ma ximaal een half uur) te schep pen? Een ander lid vroeg naar de mogelijkheid om, in navolging van andere gemeenten, ten be hoeve van auto-parkeerdersop de lantaarns aan te geven, of deze blijven branden, dan wel op een bepaald uur uitgaan. Het parkeervraagstuk zal niet anders dan door uiterst kostbare maatregelen tot een oplossing kunnen worden gebracht. Het is steeds de bedoeling ge weest, dat het gehele parkeerpro bleem behandeld zou worden door de commissie, welke wij bij be sluit van 30 Juli 1947, no. 4483, hebben ingesteld en aan welke com missie meer in het bijzonder werd opgedragen de bestudering van het vraagstuk van het centraal auto- busstation en de regeling van de parkeergelegenheid voor bode diensten. Wegens het zeer drukke verkeer op en bij het Zuiderplein achten wij die mogelijkheid volstrekt uitgesloten. Het parkeren van onverlichte voertuigen op de verkeerswegen behoort o.i. niet te worden be vorderd 114 Een lid drong aan op verho- De hier bedoelde bijdrage is ging van het subsidie, zulks vastgesteld in overleg met het in verband met het grote be- bestuur van de Vereniging voor lang van het werk dezer vereni- Veilig Verkeer, ging. 126 Een lid vroeg zich, naar aan leiding van de grote bedragen, welke gemoeid zijn met het her stel van door baldadigheid ge broken ruiten in schoolgebou wen, af, of dit euvel niet veel krachtiger kan worden tegen ge gaan. Dezerzijds wordt hiertegen al het mogelijke gedaan. l>Eenl TJ7 - 7 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 645