Een bespreking met deze corporaties, zoals in 1946 plaats vond, werd wenselijk geacht. Bouw door verschil lende lichamen zou wellicht tevens kunnen leiden tot een iets grotere variatie in het uiterlijk aanzien van de wo ningen. Worden deze woningen steeds door dezelfde perso nen ontworpen, dan zou de nieuwbouw op de duur een wat monotoon karakter kunnen krijgen. Ook kunnen de wo ningbouwcorporaties allicht iets beter geori├źnteerd zijn omtrent de wensen van de be woners inzake de woningin- richting. Een lid merkte op, dat het grote percentage van de ge- me entewoningen van de laatste jaren soms te wijten is ge weest aan onvoldoende activi teit van enige der bedoelde corporaties Een lid was van oordeel, dat voorziening in de woning nood eigenlijk voorrang dient te hebben bij het besteden van de gemeentelijke middelen. Een lid vroeg, of Burgemees ter en Wethouders kunnen be vorderen, dat oude woningen, ter voorkoming van onbewoon baarverklaring, worden opge knapt. In sommige gevallen is daarmede met niet al te veel kosten een goed resultaat be reikt Van gemeentewege plegen gere geld aanschrijvingen tot verbe tering van woningen te worden verzonden. Enige leden bepleitten in verband met verschillende pro blemen, welke zich voordoen (huisvesting ouden van dagen, bewoners woonschepenhaven e.d.), de wenselijkheid een advies commissie (waarin ook vrouwen) in te stellen, in de geest van de vroegere gemeentelijke ge zondheidscommissie Een nieuw adviesorgaan naast de talrijke ambtelijke en niet- ambtelijke instanties, die reeds bij de volkshuisvesting zijn in geschakeld, achten wij van geen nut Een lid memoreerde een bouw- aanvraag van een particulier, ingediend in Mei 1950, waarop nog niet is beschikt en vroeg, of particulieren niet wat vlot ter kunnen worden geholpen. Zonder nadere gegevens is het ons niet mogelijk op de hier ge maakte opmerking in te gaan. Voor zover het beschikbare bouwvolume dit toelaat, plegen wij bouwvergunningen vlot af te werken. !,vEen!l' Een lid zou gaarne zien, dat meer aandacht werd be steed aan het buitenaanzicht van de nieuwe woningblokken. Dit is thans niet altijd fraai 182 Een lid vroeg, of het niet mogelijk zou zijn om, ten einde de kosten van dit volg nummer te drukken, bij toe wijzing van woningen beperk te leges te heffen. Tevens werd door dit lid verhoging van het presentie geld voor de commissie-verga deringen bepleit. De nieuwe gemeentewoningen wor den naar onze mening behoorlijk verzorgd. Uiteraard kan hierbij niet verder worden gegaan dan de middelen toelaten. Wij achten het heffen van leges bij de thans geldende regeling voor het toewijzen van woningen uit sociale overwegingen niet wen- seli jk. Bij schrijven van 13 Januari 1947, 3e afdhebben Gedeputeerde Staten ons medegedeeld, dat de Minister van Binnenlandse Zaken met een presentiegeld voor de le den van de hier bedoelde commis sies tot ten hoogste de helft van- de toegelaten presentiegelden van de leden van de raad kan instem men. Ook voor 1951 is het presentie geld op deze basis uitgetrokken. Hoofdstuk VI. Enige leden vroegen zich af, waarom het zo lang duurt, voordat met de uitvoering van allerlei werken, o.v. her jachthavenplan, wordt aange vangen. Voor de uitvoering van deze plan nen is de medewerking van allerlei instanties vereist, waardoor be langrijke vertraging is ontstaan. Een lid wees op de slechte toestand van de openliggende percelen grond aan de Pasteur- weg, Linnaeusstraat, Cammin- ghastraat. Kan daar niet ge bouwd worden? 202 Een lid betreurde het, dat van het bedrag, dat het vorige jaar voor onderhoud straten uitgetrokken werd, f.117-700,- niet gebruikt is. Vele straten hadden en hebben dringend ver betering nodig. 3ebouwing zal plaats vinden zo dra daarvoor geschikte plannen tot uitvoering kunnen komen. De mening van dit lid is niet geheel juist. In genoemd bedrag van f. II7.7OO,- is een bedrag van ongeveer f. 56.000,- begre pen, waarmede de opslag ter dek king van de bedrijfskosten van gemeentewerken, tengevolge van het uitvoeren van tal van kapi- taalswerken, beneden de raming is gebleven. Een lid wees op de versmal ling van de rijweg van de Schrans, waar deze overgaat in de Verlengde Schrans De afscheiding tussen rijweg en ventweg van de Verlengde Schrans ligt in het verlengde van de rijweg van de Schrans. Deze afscheiding levert ge vaar op voor het snelverkeer. Aanbrenging van een verkeers- zuiltje zou aanbeveling ver dienen. Zodra de bebakening van de straat gereed is, zullen de be doelde bezwaren wel zijn vervallen Een verkeerszuiltje is bereids geplaatst 'Eenst -10- - 11 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 647