- 14 - Een ander lid wees op de slechte toestand van de Prins Hendrikbrug, welke voor het drukke verkeer veel te smal is Niet alleen de hier genoemde, doch ook andere bruggen zijn naar ons oordeel te smal en verouderd. 220 Een lid was van oordeel, dat de toestand van een aan tal sloten (ook gemeenteslo- ten) om en bij de dorpen hoe langer hoe slechter wordt en dringend verbetering behoeft. 222 De hierbedoelde klokken wijzen nog niet alle dezelfde tijd aan. Verbetering wordt noodzakelijk geacht. Hoofdstuk VIII. §2 252 Een lid is voornemens bij dit volgnummer te spreken over bezitters van de Eriese akte 270 Een lid wilde iets te berde brengen over de samenstelling van deze bibliotheek. §14 486 Enige leden - een faculta tief leervak voor het Eries aan het Stedelijk Gymnasium van groot belang achtende - zullen gaarne worden inge licht omtrent de stand van zake-n op dit stuk. f15 492 Een lid vroeg, of het moge lijk is te komen tot oprich ting van een dagschool voor uitgebreid technisch onder wijs, liggende tussen dat van een ambachtsschool en dat van een M.T.S. §16 Een lid vindt in deze para graaf geen post vermeld voor bijdrage vacantie-besteding. Het meent, dat op dit gebied toch wel een taak voor de ge meente ligt. In de afgelopen jaren zijn reeds een aantal sloten in het landelijk gedeelte van gemeentewege grondig schoongemaakt Dit verschijnsel kan als normaal worden beschouwd. Wij wachten de bij deze para graaf aangekondigde beschouwingen gaarne af. Gedurende de schooljaren 1 948/49 en 1 949/50 werd dit leervak op ei- .gen initiatief belangeloos door een der leraren aan een aantal leerlingen onderwezen. In 1 950/51 zijn deze lessen op verzoek van een achttal leerlingen met dezen voortgezet Wij achten de mogelijkheid hier toe vooralsnog niet aanwezig. Ver betering moet onzes inziens worden gezocht in verlenging van de duur van het ambachtsonderwijs Zoals reeds in de Memorie van Antwoord op het verslag van rap porteurs betreffende de begrotingen voor het dienstjaar 1950 is medege deeld, zijn terzake van ons geen initiatieven te verwachten. Enige leden verklaarden te De uitslag van dit nader onder- vertrouwen, dat het nader on- zoek dient uiteraard te worden af- derzoek, dat Burgemeester en gewacht. Wethouders blijkens de Aanbie dingsbrief instellen, zal lei den tot een tegemoetkomende houding ten aanzien van de gym- nastiekverenigi ngen. 518 Enige leden maakten de op- Een schetsplan voor een nieuw merking, dat Wirdum nog steeds uitbreidingsplan voor Wirdum is ons geen sportterrein heeft en bereids voorgelegd. De uitwerking vroegen in verband daarmede, hiervan heeft in verband met andere of" stede-" - 15 - of het uitbreidingsplan voor Wirdum spoedig in zijn geheel tot stand komt. stedebouwkundige vraagstukken, die voorrang moesten vinden, enige vertraging ondervonden. 524 Enige leden drongen er op aan, Wij zijn bereid een verhoging in dat het subsidie op een hoger nadere overweging te nemen, indien bedrag wordt gesteld, daarbij de bijzondere uitkering wordt ver- o.m. verwijzende naar de gege- hoogd, zoals in de Aanbiedingsbrief vens in het aan de Raadsleden is uiteengezet, gezonden adres. Enkele leden wilden post 526 verminderen (een lid met de helft) en het daardoor vrijkomende bedrag ten goede doen komen aan het L.O.E. 526 Enkele leden spraken hun voldoening uit over toekenning van subsidie aan de Leeuwarder Muziekschool. Zij achtten ech ter bepaalde voorwaarden nodig, alsmede voldoende toezicht van gemeentewege op de beste ding der gelden. Ook werd het gewenst geacht, teneinde particuliere oplei dingen niet te duperen, maat regelen, te treffen om te berei ken, dat het subsidie alleen verleend wordt als aanvulling van lesgeld ten behoeve van hen, die het inderdaad finan cieel nodig hebben. Enkele leden wilden deze post verminderen (een lid met de helft) en het daardoor vrij komende bedrag ten goede doen komen aan post 524- Een lid vroeg, of het Colle ge van Burgemeester en Wethou ders zich over dit subsidie nader wil beraden aan de hand van het adres der Federatie van Harmonie- en Fanfarecorp sen en dan eventueel met een nieuw voorstel wil komen. Het ligt in het voornemen, al vorens tot uitkering van dit sub sidie over te gaan, aan de Raad een voorstel te doen tot vaststel ling van de voorwaarden, die naar onze mening aan dit subsidie die nen te worden verbonden. 528 Enkele leden betwijfelden het nut van een uitgave van f.4000,- voor een rijdende bibliotheek. Gezien de financiële positie der gemeente kan dit geld nutti ger worden besteed. Anderen daarentegen juichten Wij delen deze mening, het voorstel toe. 540 Een lid betreurde het, dat in de Waag het openbare toilet gehandhaafd wordt. Een ander lid vroeg, of Bur gemeester en Wethouders iets kunnen mededelen omtrent de op richting van een monument voor gevallenen in de periode 1940- 1 945- Verplaatsing van deze toiletin richting is tot op heden om rede nen van financiële aard niet mo gelijk geweest. Dezerzijds worden pogingen aan gewend de oprichting van bedoeld monument te. bevorderen. "Hoofd-'1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 649