Hoofdstuk IX. Een lid sprak zijn voldoe ning uit over hetgeen deze dienst en de aan de dienst verbonden ambtenaren in het afgelopen jaar hebben ver richt Wij delen deze waardering, doch menen deze te moeten uitstrekken tot het gehele gemeentepersoneel Voorzieningen inzake de werkloos heid hebben voortdurend onze aan dacht. Ten aanzien van de stand van de werkloosheid hier ter stede mo gen wij verwijzen naar de ter inza ge gelegde overzichten. Het voorgestelde lijkt ons niet de juiste oplossing. Wij blijven evenwel ter zake diligent. 550 Gevraagd werd, of Burge meester en Wethouders iets kunnen mededelen omtrent voorziening inzake de werk loosheid en hoe de stand van deze werkloosheid zich thans laat aanzien. 560 Een lid vroeg, of het niet wenselijk zou zijn, bij deze haven enige woningen te bou wen, geschikt voor hen, die niet gewend zijn aan de be woning van normale woonruim te E'en ander lid bepleitte een oplossing van het huisvestings- vraagstuk voor deze bewoners door middel van een "betondorp" 564 Een lid zou gaarne zien, Wij menen ons in de Aanbiedings- dat Burgemeester en Wethouders brief vermelde standpunt te moeten hun afwijzend standpunt ten handhaven, aanzien van de subsidie-aan vraag van de Prot. ChrGe zinszorg herzien. Een ander lid verklaarde eveneens het niet te kunnen billijken, dat slechts één corporatie op dit gebied wordt gesubsidieerd, ook al was deze aanvankelijk de enige in de gemeente Hoofdstuk XI. 592 Een lid gaf het College in overweging na te gaan, in hoe verre op het gebied van het vreemdelingenverkeer contact en samenwerking tussen de ge meentelijke arbeid en het par ticuliere bedrijfsleven tot goede resultaten zou kunnen leiden Ditzelfde lid bracht de wenselijkheid naar voren om voor de goede restaurants in de stad het sluitingsuur te brengen van 12 op 1 uur. Met erkenning van de positie van de plaatselijke vereniging voor vreemdelingenverkeer, zullen wij bij voorkomende gelegenheden op dit terrein samenwerking gaarne bevorderen. Haar onze mening kunnen te dezen aanzien niet alleen de grootste horeca-bedrijven als "goede res taurants" worden beschouwd. In ver band zowel daarmede, als met de plicht om de bedrijven tot het sluitingsuur open te houden en met de levensgewoonten van de ingeze tenen, menen wij niet een verla ting van het bestaande sluitings uur te moeten voorstellen. "596" - 17 - 596 Verscheidene leden bepleit ten een verhoging van het aan het E.T.I.E. te verlenen sub sidie Inkomsten. Hoofdstuk II. 9 Enige leden achtten het minder juist, dat trouwpar tijen 1ste klas in de Raad zaal plaats hebben en de ove rige klassen in een andere zaal. Een ander lid bracht de wenselijkheid naar voren de meubilering van deze andere zaal te verfraaien, vooral wat de "publieke tribune" betreft Ook dit subsidie zullen wij na der overwegen, indien de bijzonde' re uitkering wordt verhoogd. Rractische overwegingen hebben geleid tot de bestaande regeling, Verbetering heeft onze aandacht Hoofdstuk VI. Een lid vroeg of, teneinde de financiële positie van de gemeente te verbeteren, in voering van een bouwterrei nenbelasting overweging ver dient. 81 Een lid bepleitte afschaf fing van het klassestelsel op de begraafplaatsen. 89 Een lid vroeg, welk gedeel te van deze post uit de ker- mi s komt Een ander lid deelde mede, dat zijn fractie nog steeds op het standpunt staat, dat de kermis dient te worden af geschaft Hoofdstuk VII. 115 De vraag werd gesteld, of deze huur ook onder de bin nenkort van kracht wordende huurverhoging valt. Hoofdstuk VIII. 283 Een lid vond deze ont- vangstpost in verhouding tot de uitgaafpost 518 wel wat laag Leeuwarden, 6 December 1 950. De Commissie van Rapporteurs, A.W. REHGELIHK algrapp.) H. SLATERUS. Uit het feit, dat slechts in 12 gemeenten deze belasting wordt ge heven, moge duidelijk zijn, dat aan de heffing practische moeilijk heden zijn verbonden, terwijl de opbrengst niet tot een belangrijke verbetering van de financiële posi tie van de gemeente zal leiden. Bij de uitbreiding van de be graafplaatsen zullen wij dit na der overwegen. Van de tot heden over 1 950 op deze post ontvangen bedragen is ruim 92 van de kermis afkomstig. Haar onze mening valt de verhu ring van dit gebouw onder art. 3, sub 1van de nieuwe huurwet, zo dat de huur met 15 zal kunnen worden verhoogd. Wij achten geen aanleiding aan wezig de huurprijzen van de sport terreinen te verhogen. Leeuwarden, 15 December 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden A.A.M.v.d.MEULEH, Burgemeester, W.M. DE JOHG T.BAKKER, Secretaris. ■wnem - 16 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 650