GERAAMD BEDRAG thans bfi voorgedragen "o 47.839,90 39.512,2! 1.090,— Waarvan komt ten bate van: Hoofdstuk IV IX XIII 1 3 4 5 6 8 74.585,80 3.160,27 29.712,42 5 811,27 59.570,95 63.661,30 62.000,— 6.888,38 Totaal 305.390,39 Blijft ten bate van Hoofdstuk II 40.565,88 49.240,79 INKOMSTEN, HOOFDSTUK II, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. 57,— 166,— 50,— 88,— 84,- 1.435,— Totaal1.880,- Blijft ten bate van Hoofdstuk II 11 Vergoeding van de bedrijven in de kosten van verzeke ring, pensionnering, enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II der uitgaven, volgnos. 253, 255, 256 en 265). In totaal 305.390,39 1.131,86 in het vorig jaar. 189,76 Waarvan komt ten bate Hoofdstuk IV V VI VIII 13 14 IX van: Transporterenf Per transport Verhaal van bijdragen voor inkoop van pensioen inge volge de artt. 42 en 137 der Pensioenwet 1922 (Staats blad no. 240). In totaal 1.481,25 Waarvan komt ten bate van: Hoofdstuk III IV VIII 2 S 6 13 14 IX 535,78 202,57 6,40 154,05 13,60 120,25 314,60 Totaal 1.347,25 Blijft ten bate van Hoofdstuk II Inhouding overeenkomstig artikel 13 der Arbeidsover eenkomstenverordening. In totaal3.104, 269,03 UITGAVEN, HOOFDSTUK II, gewone dienst. 1950 OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. Per transport Provisie aan kassiers voor het betalen van coupons en obligatiën Abonnement op de telefoon en kosten van telefoon gesprekken Contributie aan de Vereniging van Nederlandse Ge meenten en/of aan haar provinciale afdelingen Kiezerslijsten en het uitoefenen van de kiesverrich- tingen Presentiegelden en kosten van verteringen ten be hoeve van de bureaux van stemopneming Subsidie aan de Nederlandse Vereniging voor Ge meentebelangen Kosten van verteringen bij vergaderingen Representatie-kosten Kosten van het intercommunaal georganiseerd overleg Rechtskundige of andere adviezen kosten van de dubbelen der leggers en plans van het I cadaster en leggers ingevolge de Wegenwet Kosten in verband met de uitbreiding der gemeente Bezoldiging der ambtenaren van de burgerlijke stand Overige kosten van de burgerlijke stand Bevolkingsregisters en huisnummering Kosten vallende op het houden der loting en het keuren woor de dienstplicht I Kosten van aansluiting, enz. aan het registratuurbureau tier Vereniging van Nederlandse Gemeenten 291.184,21 344,24 4.504,63 2.430,25 13.088,83 247,80 30,- 283,82 2.101,27 112,50 1.039,25 8.806,39 961,— 18.208,24 62.586,59 53,58 200,— 293.842,— 400,— 4.663,— 3.250,— 8.000,— 700,— 30,- 300,— 2.500,— 115, memorie 25,- 21.210,— 1.200,— 18.000,— 63.951, 500, 230, 338.440,— 500,— 4.743,— 3.300,— 8.000,— 700,— 30,- 500,— 2.500,— 120 500,— 25,- 18.786,— 1.200,— 17.996,— 69.723,- 250,- 230,- li I 'I Transporteren. 406.182,60 418.916,- 467.543,—

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 6