1950. II- H—16. INKOMSTEN 11 Vergoeding van de bedrijven in de kosten van verzekering, pensionnering, enz. van ambte naren en beambten {zie Hoofdstuk II der uitgaven, volgnos. 253, 255, 236 en 265) De voor de bedrijven betaalde kosten van verzekering en pensionnering van ambte naren en beambten worden van die diensten terugontvangen. In totaal wordt geraamd 228.316,33, verdeeld over verschillende paragrafen van hoofd stuk XIII. Zie bijlage no. II. 12 Rente en aflossing van voorschotten, verleend in het belang van de verbetering der volks huisvesting Zie volgno. 262. 13 Vergoeding van instellingen in de kosten van verzekering, pensionnering, enz. van ambte naren en beambten Begroting Rekening 1946 44.920,— 1946 49.206,67 1947 - 48.798,— 1947 - 50.096,79 1948 - 53.719— 1948 - 71.306,33 1949 - 68.245,97 1950 - 77.746,07 Ontvangen zal worden van: de N.V. Intercommunale Waterleiding Gebied Leeuwarden ƒ67.171,60 het nieuwe stadsweeshuis1.624,33 het stads ziekenhuis 7.414^20 maatschappelijk hulpbetoon 1.535,94 Totaal77.746,07 14 Bijdrage van hoofdstuk XV gewone dienst2.935, Zie de toelichting bij volgno. 631 A (sub h) der uitgaven. 15 Ontvangen gelden ingevolge de Ziektewet en de Ongevallenwet 1921 Begroting Rekening 1946 memorie 1946 303,30 1947 - memorie 1947 - 574,89 1948 - 300,— 1948 - 922,22 1949 - 550,— 1950 - 500,— Op deze post zullen worden verantwoord eventuele uitkeringen ten bate van personeel, in dienst der gemeente. Een bedrag van 500,wordt geraamd. Dividend van aandelen in de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten Begroting Rekening 1946 300,— 1946 500,— 1947 - 500,— 1947 - 500,— 1948 - 500,— 1948 - 500,— 1949 - 500,— 1950 - 500,— De gemeente is in het bezit van 10.000,— aan aandelen. Wegens te verwachten dividend wordt 500,uitgetrokken. 6 II. 17-20A. 1950. INKOMSTEN 17 Ingehouden pensioensbijdragen ten behoeve van andere openbare lichamen Begroting Rekening 1946 memorie 1946 33,70 1947 - memorie 1947 - 1948 - memorie 1948 - 298,04 1949 - memorie 1950 - memorie Ten behoeve van andere openbare lichamen kunnen bijdragen worden ingehouden, welke hier worden verantwoord. Zie volgno. 264. 18 Ontvangsten van de bedrijven wegens aandeel in de algemene kosten der gemeente in ver houding tot de diensten, door de gemeente aan de bedrijven verleend Begroting Rekening 1946 23.000,— 1946 23.000,- 1947 - 23.000,— 1947 - 23.000,- 1948 - 23.000,— 1948 - 23.000,- 1949 - 23.000,— 1950 - 23.000,— Er zal ontvangen worden van: het gemeentelijk electriciteitbedrijf 10.000, de gemeentelijke gasfabriek - 10.000, het openbaar slachthuis- 3.000, Samen23.0C0, 19 In te houden en te ontvangen loonbelasting ingevolge het „Besluit op de Loonbelasting 194°" Begroting Rekening 1946 160.000,— 1946 225.885,19 1947 - 210.000,— 1947 - 239.622,27 1948 - 225.600,— 1948 - 252.503,72 1949 - 225.000,— 1950 - 250.000,— Ingevolge het „Besluit op de Loonbelasting 1940" wordt door de bemiddeling van de werkgever de loonbelasting op het loon van de werknemer ingehouden en afgedragen aan de ontvanger der directe belastingen (zie volgno. 268). Naar de ontvangst in 1949 wordt de raming thans op ƒ250.000,gesteld. De gemeente bedrijven en -instellingen, met een afzonderlijke financiële administratie, zorgen zelf voor de inning en afdracht. 20A Pacht gemeentelijke aanplakzuilen en -borden Begroting Rekening 1949 1948 500,— 1950 - 500,— Gelet op de ontvangsten in voorgaande jaren wordt voor 1950 ƒ500,geraamd. Ontvangsten wegens aan gemeenten geleverd verkiezingsmateriaal Begroting Rekening 1946 3.000,— 1946 2.655,43 1947 - memorie 1947 - 1948 - 3.000,— 1948 - 5.533,85 1949 - - 1950 - Voor zover bekend zullen in 1950 alleen verkiezingen voor de Provinciale Staten plaats vinden, ten behoeve waarvan geen materiaal aan andere gemeenten wordt geleverd.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 78