1950. III. 22—26. INKOMSTEN HOOFDSTUK III. Openbare veiligheid. 22 Bijdragen door Rijk, provincie, gemeenten, instellingen of bijzondere personen verstrekt Begroting Rekening 1946 1.500,— 1946 2.116,90 1947 - 2.000,— 1947 - 1.465,— 1948 - 2.000,— 1948 - 1.282,— 1949 - 2.000,— 1950 - 1.500,— Door het Rijk wordt een bijdrage verleend in de kosten van verstrekte voeding en onderdak aan personen, welke voorgeleid moeten worden. Hiervoor wordt ƒ1.500, geraamd. Zie volgno. 279. 23 Ontvangst wegens ziekengelden en uitkeringen ingevolge de Ongevallenwet ig2i Begroting Rekening 1946 memorie 1946 350,25 1947 - memorie 1947 - 194,88 1948 - memorie 1948 - 1949 - memorie 1950 - memorie Aangezien niet bekend is of op een ontvangst kan worden gerekend, wordt deze post pro memorie geraamd. 25 Opbrengst van het vergunningsrecht, bedoeld in art. 8 der Bioscoopwet Begroting Rekening 1946 100,— 1946 100,— 1947 - 100,— 1947 - 100,— 1948 - 150,— 1948 - 150, 1949 - 150,— 1950 - 150,— Krachtens Koninklijk Besluit van 16 September 1947 (Stbl. no. H 325) is met ingang van 1 Januari 1948 het vergunningsrecht als bedoeld in art. 8 der Bioscoopwet vastgesteld op ƒ37,50. Voor 4 bioscopen zal aan vergunningsrecht worden ontvangen 4 X ƒ37,50 150, waarvan 1/3 gedeelte aan het Rijk moet worden uitgekeerd. Zie volgno. 291. 26 Ontvangsten ter zake van de brandweer Begroting Rekening 1946 900,— 1946 3.237,52 1947 - 3.000,— 1947 - 3.474,17 1948 - 2.750,— 1948 - 10.771,56 1949 - 6.055,— 1950 - 6.455,— Deze post is als volgt te specificeren: a. vergoeding voor door de brandweer verrichte wachtdiensten2.000, b. reparatiën aan brandblusmiddelen, levering van materialen en werken voor derden- 2.500, c. vergoeding van kosten van hulpverlening bij brand - 100, d. bijdrage van de Onderlinge Brand Assurantie Sociëteit te Leeuwarden in de kosten van de brandweer (tot wederopzegging) - 500, e. huren woningen Bagijnestraat - 1.105, terugontvangsten voor kleding en schoeisel memorie g. overige ontvangsten- 250, 6.455,- 8 III. 27—30. 1950. INKOMSTEN Ontvangst in verband met de uitvoering van de Rijtijdenwet en het Rijtijdenbesluit Begroting Rekening 1946 100,— 1946 317,— 1947 - 100,— 1947 - 486,— 1948 - 200,— 1948 - 693,— 1949 - 500,— 1950 - 500,— Op grond van het bepaalde in het Koninklijk Besluit van 17 Februari 1939, (S. no. 842), moet van daarvoor in aanmerking komende bestuurders van motorrijtuigen 1,worden geheven voor de verstrekking van een werkboekje. Gelet op de ontvangsten in de voorgaande jaren wordt voor 1950 500,geraamd. Vergoeding voor het gebruik van de schietbanen Begroting Gelet op de ontvangsten in 1949 kan deze post op ƒ200,worden gesteld. Rekening 1946 memorie 1946 1947 - memorie 1947 1948 - memorie 1948 1949 - 200,— 1950 - 200,— worden gesteld. 200,— Opbrengst van de keuring van hondekarren Begroting Rekening 1946 5,- 1946 6,25 1947 - 5,— 1947 - 3,25 1948 - 5,— 1948 - 3,50 1949 - 5 1950 - 5,- Hier wordt slechts een geringe opbrengst verwacht. Bijdrage van het Rijk in de kosten van de politie 1946 1947 1948 1949 1950 Begroting 362.935,— 624.628,— 626.015,05 643.953,56 1946 1947 - 1948 - Rekening Krachtens de wet „Noodvoorziening Gemeente-financiën" zal, met afwijking in zo verre van het bepaalde in artikel 18 van het Politie-besluit 1945, volgens regelen bij algemene maatregel van bestuur te stellen, aan deze gemeente een bijdrage uit 's Rijks kas beschikbaar worden gesteld ter tegemoetkoming in de kosten ter zake van de politie. Bleef tot en met het dienstjaar 1947 een deel der politiekosten, gebaseerd op de uit gaven over 1939, ten laste der gemeente, voor 1950 wordt verwacht dat de netto-kosten geheel van het Rijk zullen worden terugontvangen. 220.000,— (voorschot) 447.000,— (voorschot-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 79